نقش پاداش‌های نقدی و غیر نقدی بر انگیزش کارکنان با میانجیگری تعهد سازمانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول جذب و آموزش شرکت پالایش نفت آفتاب

2 گروه مدیریت وحسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت و حسابداری،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه زنجان،ایران

10.29252/jcoc.2022.222993.1051

چکیده

هدف: سازمان‌ها با مشکلات متعددی در زمینه جذب و نگهداشت نیروهای مستعد روبرو هستند و نیاز به شیوه‌های بهتر برای جذب، توسعه، ارزیابی انگیزش، نگهداشت یا نقل و انتقال آن‌ها دارند. پژوهش کاربردی حاضر با هدف بررسی تأثیر پاداش‌های نقدی و غیرنقدی بر انگیزش کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی بانک رفاه استان زنجان انجام شده است. روش: این پژوهش از نظر روش، توصیفی- همبستگی و جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان بانک رفاه با جمعیتی بالغ بر 163 نفر می‌باشد. حجم نمونه آماری بالغ بر 136 کارمند در شعب این بانک بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای غیراحتمالی و هدفمند مورد سنجش قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه استاندارد انگیزه مکللند ( ۱۹۵۰) و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می‌یر ( ۱۹۹۱) و پرسشنامه محقق ساخته پاداش‌های نقدی با آلفای کرونباخ ۷۱۵/۰ و ضریب پایایی 809/0و پاداش‌های غیر نقدی با آلفای کرونباخ ۸۱۳/۰ و ضریب پایایی 861/0بود که روایی صوری آن به تأیید صاحبنظران رسید. یافته ها: برای تجزیه و تحیل داده‌ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری با بهره‌گیری از نرم‌افزار PLS استفاده شد. نتیجه گیری: یافته‌ها نشان داد که پاداش‌های نقدی (حقوق و مزایا، عدالت در پرداخت‌ها، تجهیزات محیط کار) و پاداش‌های غیرنقدی (امنیت، مشارکت، رفتار سرپرست، خلاقیت، ارتقا، امکانات آموزشی) بر انگیزش (انگیزش پیشرفت، انگیزش تعلق، انگیزش قدرت) تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین تعهد سازمانی کارکنان نقش میانجی را در تاثیر پاداش بر انگیزش کارکنان ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of cash and non-cash rewards on employee motivation mediated by organizational commitment

نویسندگان [English]

  • Mostafa Mohammadi 1
  • Ali Mansory 2
  • hossein azimi 3
1 Responsible for recruiting and training Aftab Oil Refining Company
2 Management and Accounting Department, Faculty of Humanities, University of Zanjan. Zanjan, Iran
3 Associate professor, Management and Accounting Department, Faculty of Humanities, University of Zanjan,Ira
چکیده [English]

Aim: Organizations face many challenges in recruiting and retaining talented personnel and need better ways to recruit, develop, evaluate motivation, retain or transfer them. The present applied research has been conducted with the aim of investigating the effect of cash and non-cash rewards on employee motivation with the mediating role of organizational commitment of Zanjan Refa Bhank. Methodes: This research in terms of method, descriptive-correlation and statistical population includes all employees of the Refah Bank with a population of 163 people. The statistical sample size was 136 employees in the branches of this bank and were measured using non-probabilistic and purposeful cluster sampling method. The research Research instruments: McLeland Standard Motivation Questionnaire (1950) and Allen and Meyer Organizational Commitment Questionnaire (1991) and researcher-made cash rewards questionnaire with Cronbach's alpha 0.715 and reliability coefficient of 0.809 and non-cash rewards with Cronbach's alpha coefficient of 0.133 and It was 0.861, the face validity of which was confirmed by experts.. Results: Pearson correlation coefficient test and structural equation modeling technique using PLS software were used to analyze the data.Conclusion: Findings showed that cash rewards (salaries and benefits, fairness of payments, workplace equipment) and non-cash rewards (security, participation, supervisor behavior, creativity, promotion, training facilities) had an effect on motivation (achievement motivation, belonging motivation, power motivation). It is positive and meaningful. Organizational commitment of employees also plays a mediating role in the effect of reward on employee motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cash Rewards
  • Motivation
  • Non-Cash Rewards
  • Organizational Commitment
  • Refah Bank