تحلیل عوامل زمینه ای بازاریابی آموزش عالی در مراکز علمی کاربردی با توجه به تاثیر شخصیت برند(مطالعه مورد: مراکز علمی کاربردی شهراصفهان)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف مقاله حاضر شناسایی عوامل زمینه ای موثر بر بازاریابی آموزش عالی مراکز علمی کاربردی و ارتباط و تاثیری که شخصیت برند می تواند بر این عوامل داشته باشد ، است تا بر مبنای آن ، مدلی برای بازاریابی آموزش عالی در این مراکز ارائه شود.روش پژوهش کیفی است که با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شد. محقق با انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته با مدیران مراکز علمی- کاربردی، صاحبنظران بازاریابی و دانشجویان مراکز علمی – کاربردی به صورت هدفمند، به اشباع نظری جهت جمع آوری داده ها دست یافت. پس ازآن جهت تحلیل داده ها، گزاره های استخراج شده کدگذاری، ترکیب و مقوله بندی شدند.یافته های پژوهش نشان داد؛ از آن جا که انتخاب دانشگاه علمی- کاربردی و فرایند تصمیم گیری مقوله حائز اهمیتی است که بسیار تحت تاثیر شخصیت برند دانشگاه می باشد ، مصاحبه شوندگان 2 مقوله را به عنوان زمینه سازها معرفی کردند که شامل عوامل موثر بر انتخاب و منابع اطلاعاتی برای تصمیم گیری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Underlying Factors of Marketing of Higher Education in Applied Academic Centers with regard to the Impact of Brand Personality (Case Study: Applied Scientific Centers of Esfahan)

نویسندگان [English]

  • soheila mehrabi 1
  • Reza Hoveida 2
  • Seyed Ali Siadat 2
1 university of Isfahan
2 University of Isfahan
چکیده [English]

The aim of this paper is to identify the underlying factors affecting the marketing of higher education in applied science and the relationship and brand image that can affect these factors. Accordingly, a model for the marketing of higher education in these centers is presented. Qualitative research method That is done using the Foundation Data Theory. The researcher conducted a semi-structured interview with the directors of the scientific-practical centers, marketing experts and students of science-applied science centers with purposeful theoretical saturation to collect data. Afterwards, for the analysis of the data, the extracted propositions were coded, combined and categorized. The results of the research showed that since the choice of scientific-practical university and the decision-making process are important issues that are strongly influenced by the brand's brand identity, The interviewees introduced two categories as the basis of the instruments, which include factors influencing choice and sources of information for decision making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Underlying factors
  • marketing
  • Higher education
  • brand personality
  • scientific
  • applied