دوره

13
شماره‌

46
تعداد مقالات

246
تعداد نویسندگان

536
تعداد مشاهده مقاله
67,803
تعداد مقالات ارسال شده
486
تعداد مقالات رد شده

551
درصد عدم پذیرش

43
تعداد مقالات پذیرفته شده

253
درصد پذیرش

36

 

 

عضویت در شبکه های اجتماعی:

https://www.linkedin.com/school/shahid-beheshti-university/mycompany/

www.academia.edu

www.researchgate.net

 

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

 

این فصلنامه در ارزیابی مقاله از سامانه مشابهت‌یاب «سمیم نور» استفاده می‌کند. 

 

 

 

 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

 

 اختیار غیرتجاری -غیر اشتقاقی 

 

این مجوز امکان انتشار ، ترکیب مجدد ، تغییر جزئی و آثار اشتقاقی اثر شما را فقط برای مقاصد غیرتجاری می دهد. هرچند کارهای جدید آنها باید به اثر شما اشاره کند و غیرتجاری باشد اما نباید به کارهای مشتقشان تحت ضوابط یکسان مجوز بدهند.

 

شماره جاری: دوره 13، شماره 46، بهار 1400، صفحه 9-200 

ابر واژگان

نشریات مرتبط