ارائه الگوی قلدری سازمانی در کارکنان ستاد فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشگاه سمنان، دانشکده روان شناسی

3 مطالعات اجتماعی ناجا

10.29252/jcoc.2022.225812.1120

چکیده

هدف: مرور نظام‌مند پژوهش‌ها حاکی از آن است قلدری در سازمان‌ها و بخصوص نیروی پلیس به یک معضل اساسی تبدیل شده است. از این رو هدف از پژوهش حاضر ارزیابی مدل معادلات ساختاری قلدری سازمانی در کارکنان ستاد فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بود.
روش: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مدلیابی معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش حاضر متشکل از کارکنان ستاد فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بود. نمونه پژوهش حاضر شامل 290 نفر از کارکنان ستاد فرماندهی نیروی انتظامی بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده‌اند. همه آن‌ها پرسشنامه‌های پژوهش را تکمیل کرده‌اند. سپس داده‌ها به روش‌های همبستگی پیرسون و مدل‌یابی معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزارهای SPSSV19 و LISRELV8.80 مورد آزمون قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد الگوی مفهومی قلدری سازمانی در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی از برازش مطلوبی برخوردار است. همچنین روابط بین متغیرها مطلوب بدست آمد.
نتیجه گیری: در نهایت نتایج حاصل از این پژوهش نشان از الگویی مناسب جهت قلدری سازمانی در نیروی انتظامی بوده و به کارکنان، سرپرستان، مدیران و سایر متخصصان در حوزه نیروی انتظامی، آگاهی و استفاده از این مدل جهت برخورد و مقابله با قلدری سازمانی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model of Organizational Bullying in the Staff of the Police Headquarters

نویسندگان [English]

  • fardin farmani 1
  • Afzal Akbari Balootbangan 2
  • Ali Karimi Khoozani 3
1 Department of Psychology, Faculty of Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 semnan university
3 NAJA Social Studies
چکیده [English]

Background and Aim: Systematic review of research indicates that bullying in organizations, especially the police force, has become a major problem. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the structural equation model of organizational bullying in the staff of the police headquarters of the Islamic Republic of Iran.
Methodology: The present study was descriptive and structural equation modeling. The present study population consisted of employees of the Police Headquarters of the Islamic Republic of Iran. The sample of the present study included 290 employees of the police headquarters who were selected by available sampling method. All of them have completed the research questionnaires. The data were then tested by Pearson correlation and structural equation modeling using SPSSV19 and LISRELV8.80 software.
Results: The results showed that the conceptual model of organizational bullying in the police headquarters has a good fit. Also, the relationships between the variables were favorable.
Conclusion: Finally, the results of this study indicate a suitable model for organizational bullying in the police force and it is recommended to employees, supervisors, managers and other experts in the field of law enforcement, knowledge and use of this model to deal with organizational bullying.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Bullying
  • Police Headquarters
  • Structural Equation Modeling