رابطه بین سلامت روان و هوش هیجانی کارکنان بانک مسکن

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی سلامت روان و هوش هیجانی کارکنان بانک مسکن شهر تهران و همچنین بررسی رابطه سلامت روان کارکنان با جنسیت و وضعیت تأهل و سنوات خدمت و میزان تحصیلات و نوع شغل افراد می‌باشد. بدین منظور 384 نفر از کارکنان بانک مسکن شهر تهران که در بخش‌های مختلف بانک مشغول خدمت بودند، براساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و بوسیله ابزارهای پرسشنامه که شامل پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و پرسشنامه هوش هیجانی بار- اون (EQI) بود، مورد ارزیابی قرارگرفتند. پس از جمع‌آوری نتایج و نمره‌گذاری این پرسشنامه‌ها به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی مانند فراوانی و درصد جهت پاسخگویی به سؤالات پژوهش و یافتن نتایج استفاده گردید. یافته ها حاکی از آن بود که میزان شیوع مشکلات روانشناختی در میان کارکنان بانک مسکن 9/10 درصد است که این میزان در کارمندان زن بیشتر از کارمندان مرد بود. بیشترین میزان شیوع مربوط به کارمندان تحویلدار و کمترین آن مربوط به کارمندان با سمت‌های مدیریتی بود. همچنین مشخص شد که در کارمندان دارای تحصیلات پایین، میزان شیوع مشکلات روانشناختی بالاتر است. میزان شیوع در کارمندان متأهل و دارای سنوات خدمت بیشتر، بیش از کارمندان مجرد و دارای سنوات خدمت کمتر، بود. همچنین مشخص شد که 8/12 درصد کارکنان دارای هوش هیجانی خیلی پایین، 8/21 درصد دارای هوش هیجانی پایین، 5/38 درصد دارای هوش هیجانی متوسط، 6/17 درصد دارای هوش هیجانی بالا و 2/9 درصد دارای هوش هیجانی خیلی بالا می‌باشند. بطور کلی می توان نتایج این پژوهش را بصورت زیر خلاصه کرد: جنسیت و میزان تحصیلات و وضعیت تأهل و نوع کار و سنوات خدمات در کارکنان بانک مسکن متغیرهای مهم و اثرگذار بر سلامت روان آنان می‌باشد. همچنین تعداد کارکنان بانک مسکن که دارای هوش هیجانی متوسط می‌باشند بیش از سایرین می‌باشد؛ به عبارت دیگر اکثر کارکنان دارای هوش هیجانی متوسط می باشند.

کلیدواژه‌ها