ارائه الگوی قلدری سازمانی در کارکنان ستاد فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشگاه سمنان، دانشکده روان شناسی

3 مطالعات اجتماعی ناجا

چکیده

هدف: مرور نظام‌مند پژوهش‌ها حاکی از آن است قلدری در سازمان‌ها و بخصوص نیروی پلیس به یک معضل اساسی تبدیل شده است. از این رو هدف از پژوهش حاضر ارزیابی مدل معادلات ساختاری قلدری سازمانی در کارکنان ستاد فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بود. روش: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مدلیابی معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش حاضر متشکل از کارکنان ستاد فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بود. نمونه پژوهش حاضر شامل 290 نفر از کارکنان ستاد فرماندهی نیروی انتظامی بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده‌اند. همه آن‌ها پرسشنامه‌های پژوهش را تکمیل کرده‌اند. سپس داده‌ها به روش‌های همبستگی پیرسون و مدل‌یابی معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزارهای SPSSV19 و LISRELV8.80 مورد آزمون قرار گرفتند. یافته­ها: نتایج پژوهش نشان داد الگوی مفهومی قلدری سازمانی در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی از برازش مطلوبی برخوردار است. همچنین روابط بین متغیرها مطلوب بدست آمد. نتیجه گیری: در نهایت نتایج حاصل از این پژوهش نشان از الگویی مناسب جهت قلدری سازمانی در نیروی انتظامی بوده و به کارکنان، سرپرستان، مدیران و سایر متخصصان در حوزه نیروی انتظامی، آگاهی و استفاده از این مدل جهت برخورد و مقابله با قلدری سازمانی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model of Workplace Bullying among Staffs’ Islamic Republic of Iran Police Headquarter

نویسندگان [English]

  • fardin farmani 1
  • Afzal Akbari Balootbangan 2
  • Ali Karimi Khoozani 3
1 Department of Psychology, Faculty of Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 semnan university
3 NAJA Social Studies
چکیده [English]

Aim: A systematic review of research shows that workplace bullying has become a significant problem, particularly among the police. Therefore, this study aimed to evaluate the structural equation model of workplace bullying among the employees of the Police Department of the Islamic Republic of Iran. Methods: The present study was a descriptive study with a structural equation model. The current study population consisted of the employees of the Police Headquarters of the Islamic Republic of Iran. The present study sample included 290 employees of the police headquarters who were selected by the random sampling method. All of them completed the questionnaires. The data were then tested by Pearson correlation and structural equation modeling using SPSSV19 and LISRELV8.80 software. Results: The results showed that the conceptual model of workplace bullying in the police department had a good fit. The relationships between the variables were also favorable. Conclusion: Finally, the results of this study indicate an appropriate model of workplace bullying in the police department, and it is recommended that employees, supervisors, managers, and other experts in the field of law enforcement know and use this model to deal with workplace bullying.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Workplace Bullying
  • Police Headquarters
  • Structural Equation Modeling
آریایی، ابراهیم؛ خالق‌خواه، علی؛ جعفری، عیسی و مقدم زاده، علی (1394). بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه عدم تعادل تلاش- پاداش در بین معلمان. فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 5(11)، 29-9.
برآبادی، مجید؛ گل پرور، محسن و آتش پور، حمید (1394). نقش تقاضاهای شغلی، منابع شغلی و فرسودگی شغلی در پیش بینی عملکرد وظیفه. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 16(1)، 21-13.
رحیمیان بوگر، اسحق و مهاجری تهرانی، محمدرضا (1391). عوامل خطر بروز افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2. دوماه نامه فیض، 16(3)، 274-263.
قنبری، سیروس؛ اردلان، محمدرضا؛ زندی، خلیل و سیف پناهی، حامد (1393). روایی و پایایی فرم کوتاه شده مقیاس درگیری شغلی اوترخت (UWES-9). مجله فرایند مدیریت توسعه، 28(2)، 196-181.
قهرمانی، حمیدرضا (1393). بررسی رابطه بین هوش هیجانی، عدالت سازمانی و تمایل به ترک شغل  کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
مایلز، جرمی و شولین، مارک (2001). رگرسیون و همبستگی کاربردی. ترجمه کیامنش، علیرضا و کبیری، مسعود (1387)، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی تهران.
یعقوبی، نورمحمد؛ کوهی خور، محمد؛ کمالیان، امین رضا و تاج پور، مهدی (1397). بررسی تأثیر رفتارهای قلدری سازمانی بر نگرش شغلی و سازمانی. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی، 6(2)، 136-117.