واکاوی الگوی شوخ طبعی در محل کار:رویکرد نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی، دانشگاه اصفهان.

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

3 استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.

10.29252/jcoc.2022.225235.1101

چکیده

هدف: تمرکز بر ایجاد محیط سازمانی شاد از جمله روش‌هایی است که مدیریت منابع انسانی می‌تواند در پرتو آن، زندگی کاری بهتری برای کارکنان رقم بزند. در محیط‌های کار امروزی نیل به این هدف از طریق کشف و درک مکانیزم احساسات مثبت در محل کار محقق خواهد شد. در این راستا هدف پژوهش حاضر واکاوی الگوی شوخ‌طبعی کارکنان در محل کار در شرکت پالایش گاز پارسیان می‌باشد. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی-توسعه‌ای و با بهره‌گیری از رویکرد کیفی و استفاده از نظریه داده‌بنیاد به انجام رسیده است. به منظور شناسایی مؤلفه‌های الگوی شوخ‌طبعی در محل کار با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران واحدهای مختلف شرکت پالایش گاز پارسیان به روش نمونه‌گیری هدفمند مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با رعایت قاعده اشباع انجام پذیرفت. در بخش کمی برای بررسی برازش الگوی مفهومی طراحی شده از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس نتایج بخش کیفی پژوهش استفاده گردید. روایی پرسشنامه با استفاده از نسبت روایی محتوا، محاسبه و پایایی آن نیز با مقایسه پایایی دوکدگذار مورد سنجش قرار گرفت. یافته‌ها: تحلیل مصاحبه‌ها منجر به استخراج51 مفهوم شد که در قالب6مقوله عوامل علی، پدیده محوری، عوامل زمینه‌ای، عوامل مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها طبقه‌بندی شدند. نتایج: بازیابی ذهنی و جسمی کارکنان در محیط‌های کاری امروزی الزامی است. یکی اثربخش‌ترین ابزارهای نیل به این هدف و ایجاد محیط کار خوشایند، استفاده از شوخ طبعی در محل کار است. نتایج این پژوهش می‌تواند مدیران را در شناخت راهبردهایی که به بروز چنین رفتارهایی کمک می‌کنند یا مانع ظهور و بروز آنها می‌شوند یاری دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the model of humor at workplace: Grounded theory approach

نویسندگان [English]

  • Hassan Esmailian 1
  • Hadi Teimouri 2
  • Arash Shahin 3
1 PhD student of Business Management – Human Resource Management and Organizational Behaviour, Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Management, Unversity of Isfahan
3 Professor, Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Aim: Focusing on creating a joyful organizational environment is one of the ways in which human resource management can create a better working life for employees. Achieving such a goal is reached by discovering the mechanism of positive emotions in the workplace. Accordingly, the aim of this study is to investigate the model of humor in the workplace in the Parsian Gas Refinery. Method:This research, in terms of objective, is typically applied-developmental and has been done by applying a qualitative approach based on the grounded theory. Semi-structured interviews were conducted with 15 academic experts and managers of different units of the Parsian Gas Refinery using purposeful sampling and observing the theoretical saturation rule to identify the components of the model of humor. In the quantitative part, a researcher-made questionnaire based on the results of the qualitative part of the research was used to assess the fit of the designed conceptual model. Relative validity coefficient was used to evaluate the questionnaire's validity, and by using the Inter-Rater Reliability, the reliability of data was evaluated. Results:The analysis of the interviews yielded 51concepts that were categorized into six categories: casual condition, phenomena, context, intervening condition, strategies, and consequences. Conclusions:Mental and physical recovery of employees is essential in today's workplace. One of the most effective tools for achieving this goal and creating a pleasant workplace is the use of humor in the workplace. The results of this study can help managers to identify strategies that help or prevent the occurrence of such behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Workplace humor
  • Humor
  • Positive organizational behavior
  • Grounded Theory