رابطه سرمایه ‏روان‌شناختی و اخلاق حرفه‌ای در پرستاران: نقش واسطه ‏ای مکانیسم‏ های دفاعی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سرمایه ‏روان‎شناختی و اخلاق حرفه‌ای با نقش واسطه‏ای مکانیزم‏های دفاعی در پرستاران انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری 1237 پرستار در بیمارستان‌های شهر همدان بودند که 234 پرستار به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌‌های اخلاق حرفه‌ای کادوزیر (2002)، سرمایه روان‌شناختی لوتانز و همکاران (2007) و مکانیسم‌های دفاعی اندروز و همکاران (1993) جمع‌آوری و بوسیله آزمون‌های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به شیوه سلسله مراتبی تحلیل شدند. یافته‌ها: بین ابعاد سرمایه ‏روان‌شناختی (امیدواری، خوش‌بینی، خودکارآمدی و تاب‌آوری) با اخلاق حرفه‌ای رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (01/0p <). نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که مکانیسم‌های دفاعی رشدیافته، رشدنایافته و روان‌آزرده در رابطه بین سرمایه ‏روان‌شناختی و اخلاق حرفه‌ای نقش میانجی معناداری دارند (01/0p <). نتیجه‌گیری: مکانیسم‌های دفاعی رشدیافته، رشدنایافته و روان‌آزرده بر رابطه سرمایه ‏روان‌شناختی و اخلاق حرفه‌ای تاثیر می‌گذارند. مکانیسم‌های دفاعی از طریق تاثیرگذاری بر سرمایه ‏روان‌شناختی می‌توانند اخلاق حرفه‌ای را قوی‌تر پیش‌بینی ‌کنند. لذا به منظور ارتقاء اخلاق حرفه‌ای پرستاران، علاوه بر توجه به سرمایه ‏روان‌شناختی، لازم است زمینه بکارگیری مکانیسم‌های دفاعی رشدیافته نیز فراهم شود. بنابراین آموزش و تقویت مکانیسم‌های دفاعی رشدیافته در پرستاران پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

رابطه سرمایه ‏روان‌شناختی و اخلاق حرفه‌ای در پرستاران: نقش واسطه ‏ای مکانیسم‏ های دفاعی

نویسندگان [English]

  • Asghar Jafari 1
  • Atefeh Hanifi 2
1 University of Kashan
2 Islamic Azad University, Saveh beranch
چکیده [English]

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سرمایه ‏روان‎شناختی و اخلاق حرفه‌ای با نقش واسطه‏ای مکانیزم‏های دفاعی در پرستاران انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری 1237 پرستار در بیمارستان‌های شهر همدان بودند که 234 پرستار به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌‌های اخلاق حرفه‌ای کادوزیر (2002)، سرمایه روان‌شناختی لوتانز و همکاران (2007) و مکانیسم‌های دفاعی اندروز و همکاران (1993) جمع‌آوری و بوسیله آزمون‌های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به شیوه سلسله مراتبی تحلیل شدند. یافته‌ها: بین ابعاد سرمایه ‏روان‌شناختی (امیدواری، خوش‌بینی، خودکارآمدی و تاب‌آوری) با اخلاق حرفه‌ای رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (01/0p < ). نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که مکانیسم‌های دفاعی رشدیافته، رشدنایافته و روان‌آزرده در رابطه بین سرمایه ‏روان‌شناختی و اخلاق حرفه‌ای نقش میانجی معناداری دارند (01/0p < ). نتیجه‌گیری: مکانیسم‌های دفاعی رشدیافته، رشدنایافته و روان‌آزرده بر رابطه سرمایه ‏روان‌شناختی و اخلاق حرفه‌ای تاثیر می‌گذارند. مکانیسم‌های دفاعی از طریق تاثیرگذاری بر سرمایه ‏روان‌شناختی می‌توانند اخلاق حرفه‌ای را قوی‌تر پیش‌بینی ‌کنند. لذا به منظور ارتقاء اخلاق حرفه‌ای پرستاران، علاوه بر توجه به سرمایه ‏روان‌شناختی، لازم است زمینه بکارگیری مکانیسم‌های دفاعی رشدیافته نیز فراهم شود. بنابراین آموزش و تقویت مکانیسم‌های دفاعی رشدیافته در پرستاران پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها [English]

  • سرمایه ‏روان‌شناختی
  • اخلاق حرفه‌ای
  • مکانیسم‏ دفاعی
  • پرستار