نقش واسطه‌ای تعالی‌یابی شغلی در رابطه بین انطباق‌پذیری مسیر شغلی با اشتیاق شغلی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه لرستان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه­ای تعالی­یابی شغلی در رابطه بین انطباق­پذیری مسیر شغلی با اشتیاق شغلی انجام شد. روش: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر تهران در سال 1398 بود. از این جامعه تعداد 282 نفر با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. داده­ها با استفاده از مقیاس انطباق­پذیری مسیر شغلی(ساویکاس، 2012)، پرسش­نامه تعالی­یابی شغلی(اسلمپ و ولابرودریک،2013)، و مقیاس اشتیاق شغلی اترخت(اسکافلی و همکاران، 2002) گردآوری و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. یافته­ها: نتایج نشان داد اثر مستقیم انطباق­پذیری مسیر شغلی بر تعالی­یابی شغلی(38/0=β، 01/0p < )، اثر مستقیم تعالی­یابی شغلی بر اشتیاق شغلی(45/0=β، 01/0p <)، و اثر مستقیم انطباق­پذیری مسیر شغلی بر اشتیاق شغلی(23/0=β، 01/0p < ) مثبت معنادار است. همچنین، نتایج نشان داد که نقش واسطه­ای تعالی­یابی شغلی در در رابطه انطباق­پذیری مسیر شغلی با اشتیاق شغلی (17/0 =β، 01/0p <) معنادار است. نتیجه­گیری: بر اساس یافته­ها، می­توان نتیجه گرفت که اگر سازمان­ فضای مطلوبی برای کارمندان ایجا کند، آنها می­توانند از طریق تعالی­یابی شغلی،  انطابق­پذیری مسیر شغلی را در محل کار ابراز کنند که این به نو به خود به افزایش اشتیاق شغلی منجر می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

نقش واسطه‌ای تعالی‌یابی شغلی در رابطه بین انطباق‌پذیری مسیر شغلی با اشتیاق شغلی

نویسنده [English]

  • salman zarei
lorestan university
چکیده [English]

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه­ای تعالی­یابی شغلی در رابطه بین انطباق­پذیری مسیر شغلی با اشتیاق شغلی انجام شد. روش: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر تهران در سال 1398 بود. از این جامعه تعداد 282 نفر با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. داده­ها با استفاده از مقیاس انطباق­پذیری مسیر شغلی(ساویکاس، 2012)، پرسش­نامه تعالی­یابی شغلی(اسلمپ و ولابرودریک،2013)، و مقیاس اشتیاق شغلی اترخت(اسکافلی و همکاران، 2002) گردآوری و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. یافته­ها: نتایج نشان داد اثر مستقیم انطباق­پذیری مسیر شغلی بر تعالی­یابی شغلی(38/0=β، 01/0p < )، اثر مستقیم تعالی­یابی شغلی بر اشتیاق شغلی(45/0=β، 01/0p < )، و اثر مستقیم انطباق­پذیری مسیر شغلی بر اشتیاق شغلی(23/0=β، 01/0p < ) مثبت معنادار است. همچنین، نتایج نشان داد که نقش واسطه­ای تعالی­یابی شغلی در در رابطه انطباق­پذیری مسیر شغلی با اشتیاق شغلی (17/0 =β، 01/0p < ) معنادار است. نتیجه­گیری: بر اساس یافته­ها، می­توان نتیجه گرفت که اگر سازمان­ فضای مطلوبی برای کارمندان ایجا کند، آنها می­توانند از طریق تعالی­یابی شغلی،  انطابق­پذیری مسیر شغلی را در محل کار ابراز کنند که این به نو به خود به افزایش اشتیاق شغلی منجر می­شود.

کلیدواژه‌ها [English]

  • انطباق‌پذیری مسیر شغلی
  • تعالی‌یابی شغلی
  • اشتیاق شغلی