توسعه دانش حرفه ای معلمان با هدف ارضای نیازهای روانشناختی دانش‌آموزان: مولفه‌های درگیری تحصیلی و ادراک کنترل زمان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی تهران

2 عضو هیات علمی گروه روانشناسی عمومی، دانشگاه خوارزمی تهران

3 عضو هیات علمی، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

هدف: هدف از این مطالعه، ارائه راهکارهای عملی جهت توسعه‌ی دانش‌حرفه‌ای معلمان برمبنای نیازهای اساسی‌روانشناختی دانش‌آموزان، باتوجه به دومتغیر درگیری‌تحصیلی و ادراک‌زمان بود. روش: روش پژوهش ازنوع همبستگی است. جامعه‌آماری کلیه‌ی دانش‌آموزان دخترمقطع دوره‌ی متوسطه دوم، (8000 نفر) بودند. شرکت‌کنندگان 316 دانش‌آموز (16 تا 18 سال) دختر دوره متوسطه دوم بودند که باروش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و  به سه پرسشنامه مدیریت‌زمان ماکان (1994)، خودتعیین‌گری گاردیا، دسی ورایان (2000) و درگیری‌تحصیلی ریو (2013) پاسخ دادند. ازنظریه خودتعیین‌گری دسی‌‌‌‌و رایان برای ارزیابی نیازهای اساسی‌روانشناختی (متغیر ملاک) و از نظریه مدیریت‌زمان ماکان، برای ارزیابی ادراک کنترل‌زمان (متغیرپیش‌بین) استفاده شد. یافته‌ها: روش‌آماری همبستگی و رگرسیون چندگانه و گام‌به‌گام بود. مدیریت‌زمان و درگیری‌تحصیلی، (%18تا21) واریانس نیازهای‌ اساسی‌روانشناختی تبیین می‌کنند. هدف‌گزینی، مکانیسم‌های مدیریت‌زمان و درگیری‌شناختی، پیش‎بینی‌کننده‌های نیاز خودپیروی، نمره‌کل درگیری‌تحصیلی (شناختی و عاملی) و ادراک‌کنترل‌زمان پیش‌بینی‌کننده‌های نیازشایستگی و درگیری‌تحصیلی و مکانیسم‌های مدیریت‌زمان، به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌های نیاز پیوند شناسایی شدند. نتیجه گیری: دراین مطالعه، مولفه‌های فردی محیط‌های یادگیری مطالعه شد، پیشنهاد می‌شود، مولفه‌های محیطی همچون روابط معلم ـ دانش آموز، سبک‌های یادگیری و تدریس مطالعه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Time management views and related interventions

نویسندگان [English]

  • sanaz dehghan marvasty 1
  • Robabeh Noori 3
1 kharazmy university
چکیده [English]

هدف: ارضای نیازهای روانشناختی در یک بستر و بافت اجتماعی رخ می‌دهد و زمینه‌ی رشد و تحول فردی را در حوزه‌های تحصیلی، شغلی و سلامت روان فراهم می‌کند. یکی از اصلی ترین و مهم‌ترین محیط‌های اجتماعی، محیط‌های یادگیری است که توسط یادگیرندگان و یاددهندگان اداره می شود. معلم در رابطه با یادگیری مفاهیم درسی، مولفه‌ای اخلاقی و ارتقاء سلامت روان یادگیرندان، نقش تسهیل‌گر دارد. مطالعه حاضر قصد دارد، راهکارهای عملی جهت توسعه دانش حرفه‌ای معلمان در جهت ارضای نیازهای روانشناختی دانش‌آموزان را با توجه به دو متغیر درگیری تحصیلی و ادراک زمان ارائه  دهد.روش: روش پژوهش از نوع همبستگی است. بر همین اساس، تعداد 316 دانش آموز دختر مقطع دوره دوم دبیرستان (16 تا 18 سال) به سه پرسشنامه مدیریت‌زمان، خودتعیین گری و درگیری تحصیلی پاسخ دادند. به منظور تحلیل داده‌ها از روش همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه و گام به گام استفاده شد.یافته‌ها: یافته های پژوهش نشان داد، بهترین پیش‌بینی کننده خودتعیین گری، مدیریت‌زمان و درگیری تحصیلی است که 18 تا 21 درصد واریانس خودتعیین گری را تبیین می‌کند. هدف‌گزینی و مکانیسم‌های مدیریت‌زمان و درگیری شناختی بهترین پیش‎بینی کننده‌های نیاز خودپیروی بودند. بهترین پیش‌بینی کننده‌های نیاز شایستگی، نمره کل درگیری تحصیلی (شناختی و عاملی) و ادراک کنترل زمان بود  و درگیری تحصیلی و مکانیسم‌های مدیریت‌زمان، بهترین پیش‌بینی کننده‌های نیاز پیوند شناسایی شدند.نتیجه گیری: از آنجا که درگیری تحصیلی و مدیریت زمان، مولفه فردی در محیط‌های یادگیری محسوب می‌شوند، و بخش اعظمی از واریانس خودتعیین گری تبیین نشده است، پیشنهاد می‌شود در مطالعات آینده، مولفه‌های محیطی همچون روابط معلم ـ دانش آموز، سبک‌های یادگیری و تدریس و ... مورد مطالعه قرار گیرد.کلیدواژه: دانش حرفه ای معلم، مدیریت زمان، نیازهای روانشناختی، درگیری تحصیلی،  دانش آموزان، نوجوان 

کلیدواژه‌ها [English]

  • time management self-regulation
  • Time management
  • psychological health in time management
  • realistic viewpoint in time management