شناسایی شایستگیهای مورد نیاز مشاوران کسب‌و‌کار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

چالش های متنوع پیش روی کارآفرینان، لزوم پروش مشاورانی که دارای قابلیت های ویژه و شایستگیهای مورد نیاز برای ارائه خدمات مشاوره به کارآفرینان باشند را ایجاب می‌کند. توجه به قابلیت‌ها و شایستگی‌های کارآفرینانه‌ی آنان و ارتقای این شایستگی‌ها، به میزان چشم‌گیری بر موفقیت کسب‌وکار‌های کشور تأثیرگذار است. این تحقیق با هدف شناسایی ابعاد مختلف شایستگیهای مورد نیاز مشاوران کسب‌وکار انجام گرفت. روش انجام این پژوهش دارای رویکردی آمیخته بوده که روش گرد آوری داده‌ها در بخش کیفی، مصاحبه با خبرگان و در بخش کمی نیز از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.جامعه آماری شامل مشاوران کلیه شرکت‌های خدمات فنی مهندسی، شرکت های مشاور مهندسی و کلیه مشاوران مستقل در شهر تهران هستند. شیوه تجزیه تحلیل داده ها در بخش کیفی تحلیل محتوا و در بخش کمی بصورت توصیفی و مدل معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که شایستگیهای «انگیزه بخشی، انرژی بخشی و امیدبخشی»، «محرمانه پنداشتن اطلاعات کارآفرینان و حفظ حقوق مالکیت فکری آنان»، «توانایی مربی‌گری، تسهیل‌گری و مدیریت بحث ها در کارگاه‌های آموزشی»، «هوشیاری نسبت به فرصت‌های جدید کاری»، «توانایی کسب اطمینان و اعتماد کارآفرینان»، «قدرت تجزیه و تحلیل مسائل»، «تخصص و دانش عمیق در یک صنعت یا بازار هدف»، «استفاده از ابزار شبکه‌سازی به منظور ایجاد و حفظ روابط حرفه­ای»، «توانایی تهیه طرح کسب‌وکار» و «هوشیاری نسبت به آخرین روند ها و تغییرات محیط» شایستگیهایی هستند که دارای بیشترین اولویت مورد نیاز مشاوران کارآفرینی بوده و نیازمند توجه و تقویت ویژه­ای می­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Competencies Required by Business counselor

چکیده [English]

Diverse challenges facing entrepreneurs make it necessary to education of entrepreneurship counselors with special capabilities and Competencies. To impacting substantially on the success of the businesses, their competencies and capabilities of Business owners should be promoted. This study conducted aimed to competencies required by entrepreneurship counselors. The method of this study is a mixed approach. The method of data gathering in the qualitative is expert interviews, and in the quantitative section is questionnaire. The target population of current study in the qualitative section included business consultants and thematic analysis is used to data analysis in the qualitative section of this study and to analyzing data in quantitative section. The result of this study reveal that the parameters included of “motivation, Energize and Promising”, “Secrecy and Maintain confidentiality”, “Coaching, Facilitation and Management discussion workshops”, “Alertness to opportunities”, “The ability to gain entrepreneur’s confidence”, “The ability to analyze issues”, “Expertise in an industry”, “Using networking tools to establish and maintain professional relationships”, “The ability to Preparing a business plan” and “Awareness of the latest trends and Changes in the business environment” are ten parameters that have the highest priority in the framework of competencies required by entrepreneurship counselors. At the end, some recommendations for the improvement of these competencies are proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Business Counselor
 • Competencies
 • Entrepreneurship
 1. اکبرزاده، نجمه (1392) شناسایی شایستگیهای کارآفرینانه مدیران دانشگاهی. توسعه کارآفرینی، دوره ششم، شماره دوم، تابستان 1392، ص 27- 53
 2. Andrews, W. (2011), Mentoring Functional Overview, European Mentoring and Coaching Council.
 3. Andrews, W. (2011), Mentoring Functional Overview, European Mentoring and Coaching Council.
 4. Boyatzis, R.H. (1995). The competent manager: A model of effective performance. John Wiley & sons.
 5. Brinckmann, J. (Ed.). (2007). Competence of Top Management Teams and Success of New Technology-Based Firms: Technische Universität Berlin.
 6. Brown, & Knight. (1995). Assessing Learners in higher education. London: Kogan page.
 7. Burtonshaw-Gunn, S.A. (2010). Essential tools for management consulting: tools, models and approaches for clients and consultants.
 8. Cave ,E&Mc Keown ,P(1993).Managerial Effec veness :The Iden fica on of Need .Management Education and Development ,Vol 24 ,No 2 pp122-137
 9. Clutterbuck, D. (2004). Mentor Competencies: a field perspective.
 10. Cooper, A. C. (1985). The role of incubator organizations in the founding of growth-oriented firms Journal of Business Venturing, 1, 75-86.
 11. Ennis, S., Goodman, R., Hodgets, W., Hunt, J. (2005). Core Competencies Of The Executive Coach.
 12. Enter, M. (2006). Identifying factors that contribute to high-growth knowledge-intensive ventures. [University of Twente, Enschede]. Master’s Thesis.
 13. Haunstein, P. (2000). Competency Modeling approaches and strategies. Case. come /client/case.pdf.
 14. Gary; Pisano; Shuen, Amy (August 1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management "Dynamic Capabilities and Strategic Management" (PDF).Strategic Management Journal 18 (7): 509–533.
 15. Khan, A., & Naish, J. (2004). Learning Needs Assessment refugee doctors: support, development and integration in the NHS London: Radcliffe Publishing ltd.
 16. Kubr , M. (2003). Management Consulting: A Guide to the Profession. International Labour Offic.
 17. McClelland, David C.( 1973); Testing for competence rather than for "intelligence."American Psychologist, Vol 28(1), Jan, 1-14.http://dx.doi.org/10.1037/h0034092
 18. Miller, & Osinski, D. (2002). Training Needs Assessment. Society for human resource management, 1-5.
 19. Peters, L., Rice, M., & Sundararajan, M. (2004). The Role of Incubatores in the Entrepreneurial Process. The Journal of Technology Transfer, 29(1), 83-91.
 20. Sinnott, G., Madison, G., Pataki, G. (2002): Competencies: Report of the competencies workgroup, workforce and succession planning work groups
 21. Woodward , S. Williams, P.O. (1994). The Competitive Consultant: A Client-oriented Approach for Achieving Superior Performance. Basingstoke, Hampshire : Macmillan.