تعداد مقالات: 246
51. نقش اشتیاق کاری در رابطه کامیابی در کار با تعهد به تدریس، رضایت شغلی و احساس تعلق شغلی: ارائه ی الگوی خودگردان

دوره 9، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 48-72

هاجر مساح؛ سیدحمیدرضا عریضی سامانی؛ مهرداد کلانتری


52. پیش بینی استرس شغلی، تیپ‌های شخصیتی و تعهد سازمانی کارکنان

دوره 9، شماره 32، پاییز 1396، صفحه 55-70

مریم خدابخشی؛ ابولفضل کرمی


56. ساخت، اعتباریابی و روایی سنجی آزمون آسیب شناسی شغلی اصفهان

دوره 4، شماره 5، بهار 1389

فاطمه السادات دیباج؛ فاطمه بهرامی؛ محمدرضا بهرامی


57. بررسی تأثیر آموزش گروهی هوش هیجانی بر قابلیت استخدام دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان

دوره 4، شماره 5، بهار 1389

بتول تدین چهارسوقی؛ محمد رضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان


58. تأثیر شرکت در نشستهای شغلی رشد- محور بر رضایت شغلی و سرزندگی کارکنان

دوره 5، شماره 8، زمستان 1390

رﺿـــﻮان ﺳـــﻌﺎدت؛ ﻣﺤﻤﺪرﺿـــﺎ ﻋﺎﺑـــﺪی


59. بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی در میان کارکنان دانشگاه شهید بهشتی

دوره 5، شماره 9، بهار 1390

ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻃﺒﺮﺳـﺎ؛ ﻣﺤﻤـﺪ ﻳﺰداﻧـﻲ زﻳـﺎرت؛ ﺣﺎﻣـﺪ رﺋﻴﺴﻲ؛ اسدالله ﻃﺎﻫﺮی


60. تحلیل مدل معادلات ساختاری دیدگاه اعضای هیئت علمی درباره مسئولیت اجتماعی

دوره 6، شماره 20، بهار 1393

محمد حسنی؛ ابوالفضل قاسم زاده؛ مریم سامری؛ ابراهیم جدی


62. رابطه عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری در دانشگاه شهید بهشتی و نقش میانجی فرهنگ سازمانی در این ارتباط

دوره 7، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 41-67

اکبر خرسندی یامچی؛ محمد قهرمانی؛ محبوبه عارفی


63. ساختار رغبتهای شغلی دانشجویان در دانشگاه اصفهان: مقایسه مدل هالند و گاتی

دوره 10، شماره 35، تابستان 1397، صفحه 43-60

مهدی اکبرزاده؛ فائزه هزاردستان؛ محمد مصطفوی


64. تاثیر آموزش مسیرشغلی بر رشد نقشه شناختی اشتغالات در دانشآموزان مقطع ابتدایی

دوره 8، شماره 27، تابستان 1395، صفحه 45-57

آراس رسولی؛ رکسانا پرتوی نیا؛ مرجان علیزاده؛ فریده خدادادی اندریه؛ شهربانو یزدانی


65. طراحی الگویی به منظور بازسازی سیستم دانشگاهی در علوم‌تربیتی، با تاکید بر رویکرد اشتغال زایی

دوره 11، شماره 41، زمستان 1398، صفحه 45-78

10.29252/jcoc.11.4.45

مجتبی تجری؛ ابراهیم صالحی عمران؛ یداله مهرعلی زاده؛ محسن علیزاده ثانی


68. بررسی تاثیر ویژگی‌های شخصیتی بر موفقیت شغلی با نقش میانجی اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی

دوره 12، شماره 42، بهار 1399، صفحه 49-72

10.29252/jcoc.12.1.49

اسماعیل سلیمانی؛ رقیه نوری پور لیاولی؛ حسن احمدی؛ مینا معینی


69. مقایسه و رابطه خودتنظیمی هیجانی با دلزدگی و صمیمیت زناشویی در زوجین هر دو و یکی شاغل ادارات دولتی

دوره 8، شماره 26، بهار 1395، صفحه 50-67

حنانه امیدی فر؛ تقی پورابراهیم؛ ابوالقاسم خوش کنش؛ ایوب مرادی


71. اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر فرسودگی شغلی و خوش بینی آموزشی در معلمان ابتدایی

دوره 12، شماره 43، تابستان 1399، صفحه 51-72

10.29252/jcoc.12.2.51

نواب کاظمی؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ وحید رسول زاده؛ سید تقی محمدی


73. مقایسه تعارض کار – خانواده و سازگاری زناشویی در کارمندان مرد نوبت کار و غیر نوبت کار شرکت پتروشیمی مناطق نفت‌خیز جنوب

دوره 7، شماره 22، بهار 1394، صفحه 53-62

آناهیتا خدابخشی کولایی؛ تقی پورابراهیم؛ لادن منصور؛ ثمین پاک نژاد