کلیدواژه‌ها = ادراک استرس شغلی- رفتارهای انحرافی (سازمان و همکاران)
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی رفتارهای انحرافی معطوف به سازمان و همکاران براساس منبع کنترل و ادراک استرس شغلی

دوره 10، شماره 35، تابستان 1397، صفحه 97-112

سوگند قاسم زاده؛ منیره السادات حسینی؛ آرزو والی نژاد