کلیدواژه‌ها = عملکرد شغلی
تاثیر رهبری تحول آفرین بر عملکرد شغلی با نقش های هویت و درگیری شغلی

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 91-110

10.48308/jcoc.2021.100626

حاجیه رجبی فرجاد؛ وحیده السادات فرخجسته


اثر فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختار سازمانی بر عملکرد شغلی و نوآوری: نقش واسطه ای هوش سازمانی

دوره 9، شماره 30، تیر 1396، صفحه 116-144

آسیه شاهوردی شهرکی؛ عبدالکاظم نیسی؛ اسماعیل هاشمی شیخ شبانی