کلیدواژه‌ها = رفتار شهروندی سازمانی
تأثیر مدیریت دولتی نوین بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد سازمانی

دوره 12، شماره 42، فروردین 1399، صفحه 139-160

10.52547/jcoc.12.1.139

علی دولتشاه؛ مسعود قربان حسینی؛ زین العابدین امینی سابق؛ احسان ساده