نویسنده = ������������ ��������
طراحی و اعتباربخشی الگوی نظام آموزش اثربخش برای مدیران دوره‌ی ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1402

10.48308/jcoc.2023.103506

زهرا تقی زاده قوام؛ حمیده رشادت جو؛ رسول داودی