نویسنده = �������� ���������� ����������
رسالت مسیر شغلی از منظر قرآن کریم: (مطالعه موردی سوره حضرت یوسف)

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 131-142

10.48308/jcoc.2022.103027

دکتر نوشین پردلان؛ صدف خلیجیان؛ شکوفه خمسه زاده؛ حمید حیدری؛ هانیه قویدل