نویسنده = ������������ ����������
بررسی نقش ذهن آگاهی و اشتیاق شغلی در پیش‌بینی کیفیت زندگی کاری پرستاران

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 95-112

10.48308/jcoc.2022.103025

سمیه سعیدی؛ یعقوب وکیلی؛ فریناز عمادی؛ معصومه گودرزوند چگینی؛ دکتر رقیه نوری پور لیاولی