نویسنده = �������� ���������� ������������ ��������