نویسنده = ���������� �������� ������������ ��������
ارائه الگوی قلدری سازمانی در کارکنان ستاد فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 81-118

10.48308/jcoc.2022.102634

فردین فرمانی؛ افضل اکبری بلوط بنگان؛ علی کریمی خوزانی