نویسنده = ���������� ���������� ����������������
تاثیر پاداش بر شادکامی در محیط کار با توجه به نقش میانجی درگیری کاری

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 47-64

10.48308/jcoc.2022.102632

حاجیه رجبی فرجاد؛ محمدمهدی رمضان زاده؛ محمد خداوردی