نویسنده = ���������������� ����������������
کاربست مدل‌سازی ساختاری-تفسیری در طراحی الگوی جاودانگی مدیران در نظام‌بانکی ایران (مطالعه موردی: بانک سینا)

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 167-182

10.48308/jcoc.2021.100602

نسرین کوروش زاده؛ روح اله سمیعی؛ محمودرضا مستقیمی؛ دکتر طهمورث اقاجانی