نویسنده = �������������� �������� ������
پایایی سنجی و اعتباریابی پرسشنامه نهادینه شدن شغلی در بین کارکنان

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 41-54

10.48308/jcoc.2021.100610

محمد رضا اردلان؛ فریبرز عرفانی زاده؛ وحید سلطانزاده