نویسنده = ������������ ������������������
نقش میانجی گری خوددلسوزی در رابطه ی بین علائم وسواس فکری عملی با احساس گناه پرستاران

دوره 12، شماره 43، تیر 1399، صفحه 133-150

10.52547/jcoc.12.2.133

نورا شهمیری؛ لیلاسادات عزیزی؛ مونا ابوالقاسم زاده؛ علیرضا سنگانی