نویسنده = ���������������� ����������
بررسی عملی بودن آزمون استعداد بارت (2015) در هدایت تحصیلی شغلی دانش آموزان پایه نهم

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 25-40

10.48308/jcoc.2021.100598

عدالت کریمیان؛ سیمین حسینیان؛ نورعلی فرخی؛ سیده منور یزدی