نویسنده = ������ ���������� ���������������� ������������