نویسنده = ���������������� ���������� ����������
نقش میانجیگرانه خودکارآمدی در رابطه بین تیپ‌های شخصیتی هالند و رفتار کارآفرینانه دانشجویان

دوره 11، شماره 40، مهر 1398، صفحه 137-164

10.29252/jcoc.11.3.137

امیر قربان پور لفمجانی؛ مسعود ابراهیمی بردر؛ سجاد رضائی؛ علیرضا غلامی