نویسنده = ���������� �������� ������ ������������
.طراحی مدل بهینه انعطاف پذیری منابع انسانی در سازمان تأمین اجتماعی به روش استنتاج فازی

دوره 10، شماره 36، مهر 1397، صفحه 33-68

غلامرضا اسگندری؛ دکتر نادر بهلولی؛ دکتر غلامرضا رحیمی؛ دکتر سید عبداله حجتی