نویسنده = �������� ���������� ����������
امید به انتخاب شغل: بررسی نقش اهمال کاری تحصیلی و انگیزش تحصیلی

دوره 11، شماره 40، مهر 1398، صفحه 115-136

10.29252/jcoc.11.3.115

سهراب عبدی زرین؛ سعیده شریفیانا؛ مهدی اکبرزاده