نویسنده = ������������������ ���������� ������������
تدوین مدل اندازه‌گیری استانداردهای خرد و کلان توسعه حرفه‌ای دانشجو- معلمان دانشگاه فرهنگیان

دوره 12، شماره 43، تیر 1399، صفحه 151-172

10.52547/jcoc.12.2.151

وحیده کاشی نهنجی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ نصراله عرفانی


تدوین مدل ساختاری استاندارد توسعه حرفه‌ای دانشجو- معلمان دانشگاه فرهنگیان بر مبنای سواد اطلاعاتی آن‌ها

دوره 10، شماره 36، مهر 1397، صفحه 69-102

وحیده کاشی نهنجی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ نصراله عرفانی