نویسنده = ���������� �������� ������
تاب آوری مسیر شغلی زنان : نقش انطباق پذیری و خودکار آمدی ‏

دوره 10، شماره 34، فروردین 1397، صفحه 9-22

رویا نظری؛ فیض الله افرازی زاده؛ امیر حسن کوهی؛ سید رضا فاضلی؛ رضا بیرامی