نویسنده = سیمین حسینیان
نقش تکنولوژی در برطرف کردن نیاز‌های آموزشی سازمان ها

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 9-28

10.48308/jcoc.2023.103399

صدف خلیجیان؛ حمید حیدری؛ نوشین پردلان؛ سیمین حسینیان؛ هانیه قویدل


بررسی عملی بودن آزمون استعداد بارت (2015) در هدایت تحصیلی شغلی دانش آموزان پایه نهم

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 25-40

10.48308/jcoc.2021.100598

عدالت کریمیان؛ سیمین حسینیان؛ نورعلی فرخی؛ سیده منور یزدی


سیر رشد اشتیاق مسیرشغلی دانشجویان کارشناسی

دوره 11، شماره 38، فروردین 1398، صفحه 9-24

10.29252/jcoc.11.1.9

حمیده عبدالحسینی؛ پریسا نیلفروشان؛ محمدرضا عابدی؛ سیمین حسینیان