نویسنده = ������������������ ����������
امید به انتخاب شغل: بررسی نقش اهمال کاری تحصیلی و انگیزش تحصیلی

دوره 11، شماره 40، مهر 1398، صفحه 115-136

10.29252/jcoc.11.3.115

سهراب عبدی زرین؛ سعیده شریفیانا؛ مهدی اکبرزاده


پیامد های روانشناختی بیکارشدگی و راهبرد های عملی تصمیم گیری شغلی بازگشت به کار

دوره 9، شماره 32، مهر 1396، صفحه 89-103

اکرم السادات رضایی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ سهراب عبدی زرین