نویسنده = ������������ �������� ��������������
پیامد های روانشناختی بیکارشدگی و راهبرد های عملی تصمیم گیری شغلی بازگشت به کار

دوره 9، شماره 32، مهر 1396، صفحه 89-103

اکرم السادات رضایی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ سهراب عبدی زرین