نویسنده = ������������ ����������
بررسی کفایت شاخص‌های روانسنجی مقیاس بهزیستی کارکن

دوره 8، شماره 27، تیر 1395، صفحه 9-29

نوری کعب عمیر؛ فاطمه شنبدی؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی