نویسنده = �������� ������������ ������ ������ ���������������������
فرسودگی شغلی و عوامل جمعیت‌شناختی مرتبط با آن در بین حسابداران شاغل در شرکت‌های دولتی

دوره 7، شماره 24، مهر 1394، صفحه 73-92

سپیده راجی زاده؛ حجت اله زنگی‌آبادی زنگی آبادی