نویسنده = ���������� ���������� ��������������
بررسی رابطه ولی– فرزندی و اختلالات برون نمود در کودکان با مادر شاغل و غیر شاغل

دوره 7، شماره 23، تیر 1394، صفحه 92-103

آناهیتا خدابخشی کولایی؛ شهرزاد حسنی؛ محمدرضا فلسفی نژاد