نویسنده = �������� �������������� �������� ������������
بررسی رابطه بین ادراک سیاست‌های سازمانی با خودکارآمدی شغلی و دلبستگی شغلی

دوره 7، شماره 22، فروردین 1394، صفحه 82-93

سیدبهاالدین کریمی؛ اکبر سلطانی اکبر سلطانی؛ رامین نوظهوری؛ فیروز محمودی