نویسنده = کسایی اصفهانی، عبدالرحیم
تعداد مقالات: 2
1. عوامل والدینی موثر بر رشد شغلی: یک مطالعه کیفی

دوره 10، شماره 34، بهار 1397، صفحه 113-136

زینب گل پیچ؛ علی محمد نظری؛ عزیزالله تاجیک اسماعیلی؛ عبدالرحیم کسایی اصفهانی


2. مقایسه اثربخشی رویکردهای سنتی، مدرن و فرامدرن مشاوره مسیر شغلی بر افزایش انطباق‌پذیری مسیر شغلی دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 7، شماره 22، بهار 1394، صفحه 94-107

عبدالرحیم کسایی اصفهانی؛ محمدرضا عابدی؛ ایران باغبان؛ سیمین حسینیان