نویسنده = �������������� ��������
ساختار رغبتهای شغلی دانشجویان در دانشگاه اصفهان: مقایسه مدل هالند و گاتی

دوره 10، شماره 35، تیر 1397، صفحه 43-60

مهدی اکبرزاده؛ فائزه هزاردستان؛ محمد مصطفوی


امید اشتغال در چشم­ انداز زمان

دوره 8، شماره 26، فروردین 1395، صفحه 85-103

محمدرضا عابدی؛ محمد مصطفوی؛ عبد الله شفیع آبادی؛ پریسا نیلفروشان؛ ابوالقاسم عیسی مراد رودبنه