نویسنده = تدین چهارسوقی، بتول
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر آموزش گروهی هوش هیجانی بر قابلیت استخدام دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان

دوره 7، شماره 22، بهار 1394، صفحه 9-32

بتول تدین چهارسوقی؛ محمدرضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان


2. بررسی تأثیر آموزش گروهی هوش هیجانی بر قابلیت استخدام دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان

دوره 4، شماره 5، بهار 1389

بتول تدین چهارسوقی؛ محمد رضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان