نویسنده = ���������������������� ����������
آیا مولفه های سلامت روانشناختی محیط کار پیش بینی کننده ابعاد بیگانگی شغلی هستند؟

دوره 7، شماره 24، مهر 1394، صفحه 153-179

علی مهداد؛ ایران مهدیزادگان؛ مریم سوسن آبادی


آیا مولفه‌های سلامت روان‌شناختی محیط کار پیش‌بینی‌کننده ابعاد بیگانگی شغلی هستند؟

دوره 7، شماره 23، تیر 1394، صفحه 9-27

علی مهداد؛ ایران مهدیزادگان؛ مریم سوسن آبادی