نویسنده = �������������� �������������� ��������������
بررسی رابطه ولی– فرزندی و اختلالات برون نمود در کودکان با مادر شاغل و غیر شاغل

دوره 7، شماره 23، تیر 1394، صفحه 92-103

آناهیتا خدابخشی کولایی؛ شهرزاد حسنی؛ محمدرضا فلسفی نژاد


مقایسه تعارض کار – خانواده و سازگاری زناشویی در کارمندان مرد نوبت کار و غیر نوبت کار شرکت پتروشیمی مناطق نفت‌خیز جنوب

دوره 7، شماره 22، فروردین 1394، صفحه 53-62

آناهیتا خدابخشی کولایی؛ تقی پورابراهیم؛ لادن منصور؛ ثمین پاک نژاد