نویسنده = ﻋﺮﻳﻀﻲ، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. رابطه تعهد سازمانی با نظام ارزشی کارکنان

دوره 5، شماره 7، پاییز 1390

ﻣﻠﻴﺤﻪ ﺳﺎدات ﻛﺎﻇﻤﻲ؛ حمیدرضا ﻋﺮﻳﻀﻲ