عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 8, شماره 1: بهار 1395 مقایسه و رابطه خودتنظیمی هیجانی با دلزدگی و صمیمیت زناشویی در زوجین هر دو و یکی شاغل ادارات دولتی چکیده   PDF
حنانه امیدی فر, تقی پورابراهیم, ابوالقاسم خوش کنش, ایوب مرادی
 
دوره 8, شماره 4: زمستان 1395 مقایسه‌ی تأثير دو شیوه ی مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر نظریات مدرن و فرامدرن بر راهبردهای تنظیم هیجان معلمان: ارزشیابی مجددشناختی و فرونشانی چکیده
معصومه اسمعيلي, زهرا امان اللهي, عاطفه تاجيك
 
دوره 9, شماره 30 (1396): دوره 9، شماره 30، بهار 1396 نقش اشتیاق کاری در رابطه کامیابی در کار با تعهد به تدريس، رضايت شغلي و احساس تعلق شغلي: ارائه ي الگوي خودگردان چکیده
هاجر مساح, سیدحمیدرضا عریضی سامانی, مهرداد کلانتری
 
شماره 18: بهار 1393 نقش جوّ اخلاقی محیط کار بر کیفیت زندگی کاری معلمان مدارس چکیده   PDF
ساناز دهقان مروستی, رویا رسولی
 
شماره 14: بهار 1392 نقش روش تدریس فعال معلمان در هندسه (با مدل ون هیلی) در افزایش انگیزش و یادگیری دانشآموزان دوره ابتدایی چکیده   PDF
ﻣﻠﻮك ﺣﺒﻴﺒﻲ
 
شماره 13: زمستان 1391 نقش رگههای شخصیت در تکوین تضاد شغلی کارمندان اداری اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان چکیده   PDF
احمد امانی, زﻫﺮا جهانبخشی, مهدی نامداری پژمان, حجت اسفندیاری, سیروس قنبری
 
دوره 7, شماره 3: پاییز1394 نقش سه آسیب هنجاری بر سرمایه روان‌شناختی و تعالی‌یابی: مدل‌سازی معادلات ساختاری چکیده   PDF
محسن گلپرور, فرزانه خلج, افسانه تاجیک
 
شماره 15: تابستان 1392 نقش معنویت و دینداری درکار، بر مهارتهای کارآفرینی کارکنان دانشگاه چکیده   PDF
روﻳﺎ رﺳﻮﻟﻲ, زﻳﻨـﺐ ﻣﺤﻤـﺪﻋﻠﻲ ﭘـﻮر, ﻣﺮﺗـﻀﻲ عباسی, ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺳﺒﺰﻓﺮوش
 
شماره 11: تابستان 1391 نقش میانجی اشتیاق شغلی در رابطه جو روان-شناختی و خودارزشیابیهای محوری با عملکرد وظیفه-ای و قصد ترک شغل چکیده   PDF
ﺳﻴﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺷﻴﺦ ﺷﺒﺎﻧﻲ, ﻣﺤﻤﺪ اﺻﻼﻧﭙﻮر ﺟﻮﻛﻨﺪان, عبدالزهرا نعامی
 
شماره 2: بهار1387 نياز سنجي آموزشي دبيران مدارس متوسطه شهر بندر عباس از ديدگاه دبيران و مديران چکیده   PDF
ﻣﺤﺴﻦ ﻃﺎﻟﺐ زاده, محبوبه عارفی, ﻫﺎﺷﻢ ﻣﺤﻤﺪي چمردانی
 
شماره 15: تابستان 1392 نگرش زنان دانشآموخته بهعوامل مؤثر بر اشتغال و بيكاري آنها در بازار كار چکیده   PDF
ﺷﻬﻨﺎز ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ, ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ حاجیان, طیبه زﻧﺪي پور
 
شماره 13: زمستان 1391 هنجاریابی پرسشنامه افسردگی دانشجویان (USDI) در بين دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان چکیده   PDF
زﻳﻨﺐ رﺳﺘﻤﻲ, ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ عابدی
 
دوره 6, شماره 20: پاییز 1393 ویژگیهای ر وان‌سنجی مقیاس شجاعت اخلاقی حرفه‌ای و سنجش آن با توجه به ویژگی‌های جمعیت‌شناختی چکیده   PDF
مهديه سادات خشوعي
 
شماره 20: پاییز 1393 ویژگی‎‎های روان‌سنجی مقیاس شجاعت اخلاقی حرفه‌ای و سنجش ‏آن با توجه به ویژگی‌های جمعیت‌شناختیPsychometric Properties of Professional Moral Courage ScaleAnd it’s measuring on the Basis of Demographic Characteristics چکیده   PDF
ﻣﻬﺪﻳﻪ ﺳﺎدات ﺧﺸﻮﻋﻲ
 
شماره 2: بهار1387 پيش بيني ابعاد رضايت شغلي برمبنايمؤلفه های هوش هيجاني- اجتماعي در زنان و مردان چکیده   PDF
 
دوره 9, شماره 30 (1396): دوره 9، شماره 30، بهار 1396 پيش بیني سلامت روان معلمان بر اساس متغير هاي رضایت زناشویی و خودکارآمدي، با میانجی ‏گری رضایت شغلی به منظور ارایه مدل چکیده
سید صادق نبوی, فرامرز سهرابی, غلامعلی افروز, سیمین حسینیان, علی دلاور
 
شماره 9: زمستان 1390 پیش بینی کیفیت زندگی معلمان زن براساس متغیرهای هوش هیجانی و هوش معنوی چکیده   PDF
ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺣـﺴﻴﻨﻴﺎن, ﺳـﻮﮔﻨﺪ ﻗﺎﺳـﻢزاده, ﻣﺎﻧـﺪاﻧﺎ ﻧﻴﻜﻨﺎم
 
دوره 7, شماره 3: پاییز1394 پیش‌بینی اثربخشی مدیران مدارس براساس الگوی شایستگی کامرون و کوئین چکیده   PDF
ناصر ناستی زایی, سمیه دهمرده
 
شماره 12: پاییز 1391 چارچوب مفهومی شايستگي مديران عامل شركتهاي فناوري بنيان: ابعاد، مولفهها و شاخصها چکیده   PDF
ﭘﻮراﻧﺪﺧﺖ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ, ﺟﻬﺎﻧﻴﺎر ﺑﺎﻣﺪاد ﺻﻮﻓﻲ ﺑﺎﻣـﺪاد, ﺳـﻴﺪ ﻣﺤﻤـﺪ اﻋﺮاﺑﻲ, ﻣﻘﺼﻮد اﻣﻴﺮي
 
176 - 194 (194) << < 3 4 5 6 7 8