عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
شماره 12: پاییز 1391 رابطه سرمایه روانشناختی در محیط کار کارکنان با شور و شوق کاری آنان در سازمان چکیده   PDF
ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺣﻴﻤﻲ, ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻋﺮﻳﻀﻲ, اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻮري, ﻛﻮروش ﻧﺎﻣﺪاري
 
شماره 19: تابستان 1393 رابطه سریزشدگی کار و خانواده و جذابیت سازمانی باتوجه به نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در کارکنان کارخانه برنا باطری چکیده   PDF
صدیقه الزهرا مدنی فر, محسن گل پرور, علی مهداد
 
شماره 8: پاییز 1390 رابطه سلامت معنوی با درگيري شغلي در اعضای هیات علمی چکیده   PDF
ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻳﺎﺳﻤﻲ ﻧﮋاد, ﻣﺤﺴﻦ ﮔﻞﻣﺤﻤﺪﻳﺎن, ﻧﺎﺻـﺮ ﻳﻮﺳﻔﻲ
 
شماره 8: پاییز 1390 رابطه شیوههای فرزندپروی با سبکهای هویت-یابی و گرایش به مشاغل در نوجوانان چکیده   PDF
ﺗﻘﻲ ﭘﻮراﺑﺮاﻫﻴﻢ, ﺟﻌﻔﺮ ﺣﻴﺪري, اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻮش ﻛﻨﺶ
 
شماره 17: زمستان 1392 رابطه عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری در دانشگاه شهید بهشتی و نقش میانجی فرهنگ سازمانی در این ارتباط چکیده
محبوبه عارفي, اكبر خرسندي يامچي, محمد قهرماني
 
دوره 7, شماره 2: تابستان 1394 رابطه عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری در دانشگاه شهید بهشتی و نقش میانجی فرهنگ سازمانی در این ارتباط چکیده   PDF
اكبر خرسندي يامچي, محمد قهرماني, محبوبه عارفي
 
شماره 13: زمستان 1391 رابطه فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی با رضایت شغلی معلمان چکیده   PDF
ﺣــﺴﻴﻦ داوودي, ﺣــﺴﻴﻦ داوودي, ﻓﺮﺷــﺎد بهاری, ﻓﺮﺷــﺎد بهاری, ﺳــﻴﺪ ﻣﺮﺗــﻀﻲ ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ, ﺳــﻴﺪ ﻣﺮﺗــﻀﻲ ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ
 
دوره 7, شماره 4: زمستان 1394 رابطه موانع سازمانی با انگیزش شغلی خود تعیین کنندگی کارکنان یک شرکت صنعتی چکیده
نوری کعب عمیر, نگار جهاندیده, سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی
 
شماره 10: بهار 1391 رابطه مولفههای فرسودگي شغلي و تيپهاي شخصيتي جان هالند در ميان معلمان و مدیران مدارس ابتدائي چکیده   PDF
ﻃﻴﺒﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﻏﻴﺐ, ﻣﻬﻴﻦ ﻛﻴﺨﺎﻧﮋاد
 
دوره 8, شماره 4: زمستان 1395 رابطه هوش عاطفی و هوش معنوی با استرس شغلی کارکنان بانک چکیده
مریم دولتی, دکتر هادی رزقی شیرسوار
 
دوره 9, شماره 31 (96): دوره 9، شماره 31، تابستان 1396 رابطه‌ سبک رهبری توزیعی با عملکرد شغلی و خوش بینی تحصیلی دبیران چکیده   PDF
ناصر ناستی زایی, ملیحه کاشانیان, زهرا قاینی نژاد
 
شماره 16: پاییز 1392 رابطۀ عدالت سازمانی ادراک شده با رضایت شغلی و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطۀ دولتی شهر همدان چکیده   PDF
 
شماره 13: زمستان 1391 رابطۀ هوش معنوی و هوش هیجانی با استرس شغلی کارکنان دانشگاه چکیده   PDF
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺎﻋﺰت, حکیمه اﻟﺴﺎدات ﺷﺮﻳﻒزاده
 
شماره 7: تابستان 1390 رفتار شهروندي سازماني: تاملي بر رابطه وجدان كاري، سازشپذيري با رفتاركاري مخرّب چکیده   PDF
خدانظر فرخ نژاد, قاسم سلیمی, بهرام فداییان
 
دوره 9, شماره 31 (96): دوره 9، شماره 31، تابستان 1396 ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه ی گذار از دانشگاه به کار چکیده   Remote
حسین صادقی, محمدرضا عابدی, سید احمد احمدی, پریسا نیلفروشان
 
شماره 5: زمستان 1389 ساخت، اعتباريابی و روايی سنجی آزمون آسيب شناسی شغلی اصفهان چکیده   PDF
فاطمه السادات دیباج, فاطمه بهرامی, محمدرضا بهرامی
 
شماره 16: پاییز 1392 ساختار رغبت‌های شغلی پایه در دانش‌آموزان دبیرستانی تربت حیدریه چکیده   PDF
ﻣﻬﺪي اﻛﺒﺮزاده, ﺑﻬﻨﺎز ﻋﺎﺑـــﺪي, ایران ﺑﺎﻏﺒﺎن, ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺎﺑﺪي, ﺣﻤﻴـﺪرﺿﺎ ﺧﺴﺮوي
 
دوره 6, شماره 21: زمستان 1393 ساختار عاملي و اعتباريابي نسخه فارسي مقیاس رسالت مسیرشغلی در بین دانشجویان پزشکی چکیده
نوشین پردلان
 
بهار 1393 ساختار عاملی و اعتباریابی سياهه افکار ناکارآمد حرفه‌ای چکیده   PDF
سعید قنبری, محمد كريم خداپناهي, روح‌الله منصوری سپهر, علی نوری, اسفندیار آزاد
 
شماره 18: بهار 1393 ساختار عاملی و اعتباریابی سياهه افکار ناکارآمد حرفه‌ای چکیده   PDF
سعید قنبری, محمد كريم خداپناهي, روح‌الله منصوری سپهر, علی نوری, اسفندیار آزاد
 
دوره 7, شماره 2: تابستان 1394 ساختار عاملی و اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس رسالت مسیر شغلی در بین دانشجویان پزشکی چکیده   PDF
نوشین پردلان, محمدرضا برنا, صدف خلیجیان, مرجان سید طالبی
 
شماره 15: تابستان 1392 سهم هوش هیجانی و هوش شناختی با پیشرفت تحصیلی چکیده   PDF
ﻛﺒﺮي ﻓﺮﺟﻲ ﺣﺮاﻧﻲ
 
شماره 11: تابستان 1391 سهم و نقش راهبردهای خودرهبری در توانمندسازی روانشناختی کارکنان آموزش و پرورش چکیده   PDF
اﺑﺎﺻﻠﺖ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ, ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ, ﺟﻌﻔﺮ اﻣﻴﺮيﻓﺮح آﺑﺎدي
 
دوره 7, شماره 4: زمستان 1394 شناسایی شایستگیهای مورد نیاز مشاوران کسب‌و‌کار چکیده   PDF
Mohammad Azizi, Fataemeh Hatami
 
دوره 6, شماره 21: زمستان 1393 شناسایی عوامل درون فردی تاثیرگذار بر سکوت سازمانی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی ایران چکیده   PDF
نرگس حسن مرادی, نادر شیخ الاسلامی, حرمت سادات عباسی خواه
 
151 - 175 (218) << < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>