عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
شماره 10: بهار 1391 رابطه بيان خشم و كنترل خشم با بهرهوري در صنعت خودروسازي تهران چکیده   PDF
 
شماره 12: پاییز 1391 رابطه بين رفتار شهروندي سازماني و كار تيمي: مطالعه موردی کارکنان دانشگاه کردستان چکیده   PDF
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻋﺎرﻓﻲ, ﻣﺮﻳﻢ ﺷﻬﻮدي, ﺧﻠﻴﻞ زﻧﺪي
 
شماره 4: پاییز1389 رابطه بين سلامت روان و هوش هيجاني كاركنان بانك مسكن چکیده   PDF
علی اصغر اصغرنژاد فرید, شهران مرادی
 
شماره 4: پاییز1389 رابطه بين پنج عامل اصلي شخصيت و فرسودگي شغلي در ميان مشاوران چکیده   PDF
شهناز محمدی, علیرضا محمودنیا
 
شماره 19: تابستان 1393 رابطه تعارض کار- خانواده و راهبردهای مقابله‌ای در کارمندان شهرداری منطقه 19 شهر تهران چکیده   PDF
منیژه زنوبیان, فروغ جعفری, منیره نسیمی
 
شماره 7: تابستان 1390 رابطه تعهد سازماني با نظام ارزشي كاركنان چکیده   PDF
ﻣﻠﻴﺤﻪ ﺳﺎدات ﻛﺎﻇﻤﻲ, حمیدرضا ﻋﺮﻳﻀﻲ
 
شماره 4: پاییز1389 رابطه تیپ های شغلی-شخصیتی نوجوانان دبیرستانی با ترتیب تولد آنها و مقایسه تیپ ها در نوجوانان دختر و پسر چکیده   PDF
مصطفی جعفری, علی جعفری, الدوز السادات ابوترابی
 
شماره 17: زمستان 1392 رابطه تیپ‌های شخصیتی A و B با درگيري شغلي در اعضای هیات علمی چکیده   PDF
ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻳﺎﺳﻤﻲ ﻧﮋاد, ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻳﺎن, ﻛﻴﻮﻣﺮث ﮔﻞ ﺑﺸﻠﻴﺪه, ﺧﺪاﻣﺮاد ﻣﻮﻣﻨﻲ
 
دوره 7, شماره 4: زمستان 1394 رابطه خودکارآمدی و عملکرد وظیفه: اثر تعدیلی عزت نفس سازمانی چکیده
علی مهداد, حسن خردمند مشعل, افسانه تاجیک
 
دوره 7, شماره 3: پاییز1394 رابطه سازه‌هاي تعهد مربوط به كار با بازنشستگي داوطلبانه و تمايل به ترك شغل چکیده   PDF
حمیدرضا عریضی, هاجر براتی
 
دوره 7, شماره 2: تابستان 1394 رابطه سبک رهبری خدمتگزار و یادگیری سازمانی با اشتیاق شغلی معلمان مدارس استثنایی چکیده   PDF
الهه کردی, ناصر ناستی زایی
 
شماره 16: پاییز 1392 رابطه سبک‏هاي دلبستگي و خودشکوفايي در شاغلين روان‌درمانگر شهر تهران چکیده   PDF
ﻓﺎﻃﻤﻪ تاج, تقی پورابراهیم, ﻣﻨﺼﻮره اﻟﺴﺎدات ﺻﺎدﻗﻲ, ابوالقاسم خوش کنش
 
شماره 9: زمستان 1390 رابطه سختروئی با ميزان کمرویی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف چکیده   PDF
طیبه منتظر غیب, قدسی احقر
 
شماره 19: تابستان 1393 رابطه سرسختی روانشناختی و تعارض کار- خانواده با توجه به نقش میانجی بهزیستی روانی در قالب استرس شغلی چکیده   PDF
شبنم جوانمرد, حمیدرضا عریضی, ابوالقاسم نوری
 
شماره 12: پاییز 1391 رابطه سرمایه روانشناختی در محیط کار کارکنان با شور و شوق کاری آنان در سازمان چکیده   PDF
ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺣﻴﻤﻲ, ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻋﺮﻳﻀﻲ, اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻮري, ﻛﻮروش ﻧﺎﻣﺪاري
 
شماره 19: تابستان 1393 رابطه سریزشدگی کار و خانواده و جذابیت سازمانی باتوجه به نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در کارکنان کارخانه برنا باطری چکیده   PDF
صدیقه الزهرا مدنی فر, محسن گل پرور, علی مهداد
 
شماره 8: پاییز 1390 رابطه سلامت معنوی با درگيري شغلي در اعضای هیات علمی چکیده   PDF
ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻳﺎﺳﻤﻲ ﻧﮋاد, ﻣﺤﺴﻦ ﮔﻞﻣﺤﻤﺪﻳﺎن, ﻧﺎﺻـﺮ ﻳﻮﺳﻔﻲ
 
شماره 8: پاییز 1390 رابطه شیوههای فرزندپروی با سبکهای هویت-یابی و گرایش به مشاغل در نوجوانان چکیده   PDF
ﺗﻘﻲ ﭘﻮراﺑﺮاﻫﻴﻢ, ﺟﻌﻔﺮ ﺣﻴﺪري, اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻮش ﻛﻨﺶ
 
دوره 7, شماره 2: تابستان 1394 رابطه عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری در دانشگاه شهید بهشتی و نقش میانجی فرهنگ سازمانی در این ارتباط چکیده   PDF
اكبر خرسندي يامچي, محمد قهرماني, محبوبه عارفي
 
شماره 13: زمستان 1391 رابطه فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی با رضایت شغلی معلمان چکیده   PDF
ﺣــﺴﻴﻦ داوودي, ﺣــﺴﻴﻦ داوودي, ﻓﺮﺷــﺎد بهاری, ﻓﺮﺷــﺎد بهاری, ﺳــﻴﺪ ﻣﺮﺗــﻀﻲ ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ, ﺳــﻴﺪ ﻣﺮﺗــﻀﻲ ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ
 
شماره 10: بهار 1391 رابطه مولفههای فرسودگي شغلي و تيپهاي شخصيتي جان هالند در ميان معلمان و مدیران مدارس ابتدائي چکیده   PDF
ﻃﻴﺒﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﻏﻴﺐ, ﻣﻬﻴﻦ ﻛﻴﺨﺎﻧﮋاد
 
دوره 8, شماره 4: زمستان 1395 رابطه هوش عاطفی و هوش معنوی با استرس شغلی کارکنان بانک چکیده
مریم دولتی, دکتر هادی رزقی شیرسوار
 
شماره 16: پاییز 1392 رابطۀ عدالت سازمانی ادراک شده با رضایت شغلی و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطۀ دولتی شهر همدان چکیده   PDF
 
شماره 13: زمستان 1391 رابطۀ هوش معنوی و هوش هیجانی با استرس شغلی کارکنان دانشگاه چکیده   PDF
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺎﻋﺰت, حکیمه اﻟﺴﺎدات ﺷﺮﻳﻒزاده
 
شماره 7: تابستان 1390 رفتار شهروندي سازماني: تاملي بر رابطه وجدان كاري، سازشپذيري با رفتاركاري مخرّب چکیده   PDF
خدانظر فرخ نژاد, قاسم سلیمی, بهرام فداییان
 
126 - 150 (194) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>