عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 8, شماره 3 (1395): پاییز 1395 تدوین ابزار سنجش سطح تعادل کار- زندگی و بررسی وضعیت این مفهوم بر اساس برخی ویژگیهای فردی و سازمانی؛ موردپژوهی معاونان مدارس شهرستان ورامین چکیده
Mehdi Vafayizadeh
 
دوره 9, شماره 31 (96): دوره 9، شماره 31، تابستان 1396 توانمندی‌های مثبت شخصیتی و الگوهای مقابله با استرس شغلی چکیده   بدون عنوان   PDF
سیمین دخت کلنی, زهرا حسین زاده ملکی, مسعود جان بزرگی
 
شماره 5: زمستان 1389 رابطة بین هوش هیجانی مدیران و یادگیری سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی چکیده   PDF
فتاح ناظم
 
شماره 13: زمستان 1391 رابطه هوش هيجاني با ميزان سختروئي دانشجويان دانشگاه چکیده   PDF
ﻃﻴﺒــﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﻏﻴــﺐ, ﻗﺪﺳــﻲ اﺣﻘـر, ﻣﻬــﻴﻦ ﻛﻴﺨﺎﻧﮋاد
 
شماره 9: زمستان 1390 رابطه ابعاد انگیزش شغلی خودتعیینکنندگی با اشتیاق شغلی در کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان چکیده   PDF
عبدالزهرا نعامی, ﺻﺎﻟﺤﻪ ﭘﻴﺮﻳﺎیی
 
شماره 12: پاییز 1391 رابطه احساس‌انسجام و عزت‌نفس با عملكرد شغلي چکیده   PDF
ﻣﮋﮔﺎن ﻣﻌﻤﺎرﺑﺎﺷﻲ اول, راﺷﻴﻦ ﺻﺒﺮي ﻧﻈﺮزاده, ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪﺧﺪاﺋﻲ
 
شماره 5: زمستان 1389 رابطه ارزش هاي سازماني و اخلاقي و رهبري اخلاق‌مدار با استرس و فرسودگي كاركنان شركت سهامي ذوب آهن چکیده   PDF
 
شماره 13: زمستان 1391 رابطه استرس شغلی با رضایتمندی زناشویی و سلامت روان در پرستاران بیمارستانهای شهر تهران چکیده   PDF
ﻓﺎﻳﺰه ﭘﻴﻤﺎنﭘﺎك, ﻻدن ﻣﻨﺼﻮر, ﻣﻨﺼﻮره اﻟﺴﺎدات ﺻﺎدﻗﻲ, ﺗﻘﻲ ﭘﻮر اﺑﺮاﻫﻴﻢ
 
شماره 10: بهار 1391 رابطه باورهاي كارآمدي جمعي و باورهاي خودكارآمدي با رضايت شغلي دبيرانمرد دوره متوسطه شهر قم چکیده   PDF
جواد عبدلی سلطان احمدی, ﻋﻠﻲ عیسی زادگان, محمد تقی غلامی, حجت محمودی, جواد امانی
 
شماره 10: بهار 1391 رابطه بيان خشم و كنترل خشم با بهرهوري در صنعت خودروسازي تهران چکیده   PDF
 
شماره 12: پاییز 1391 رابطه بين رفتار شهروندي سازماني و كار تيمي: مطالعه موردی کارکنان دانشگاه کردستان چکیده   PDF
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻋﺎرﻓﻲ, ﻣﺮﻳﻢ ﺷﻬﻮدي, ﺧﻠﻴﻞ زﻧﺪي
 
شماره 4: پاییز1389 رابطه بين سلامت روان و هوش هيجاني كاركنان بانك مسكن چکیده   PDF
علی اصغر اصغرنژاد فرید, شهران مرادی
 
شماره 4: پاییز1389 رابطه بين پنج عامل اصلي شخصيت و فرسودگي شغلي در ميان مشاوران چکیده   PDF
شهناز محمدی, علیرضا محمودنیا
 
شماره 19: تابستان 1393 رابطه تعارض کار- خانواده و راهبردهای مقابله‌ای در کارمندان شهرداری منطقه 19 شهر تهران چکیده   PDF
منیژه زنوبیان, فروغ جعفری, منیره نسیمی
 
شماره 7: تابستان 1390 رابطه تعهد سازماني با نظام ارزشي كاركنان چکیده   PDF
ﻣﻠﻴﺤﻪ ﺳﺎدات ﻛﺎﻇﻤﻲ, حمیدرضا ﻋﺮﻳﻀﻲ
 
شماره 4: پاییز1389 رابطه تیپ های شغلی-شخصیتی نوجوانان دبیرستانی با ترتیب تولد آنها و مقایسه تیپ ها در نوجوانان دختر و پسر چکیده   PDF
مصطفی جعفری, علی جعفری, الدوز السادات ابوترابی
 
شماره 17: زمستان 1392 رابطه تیپ‌های شخصیتی A و B با درگيري شغلي در اعضای هیات علمی چکیده   PDF
ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻳﺎﺳﻤﻲ ﻧﮋاد, ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻳﺎن, ﻛﻴﻮﻣﺮث ﮔﻞ ﺑﺸﻠﻴﺪه, ﺧﺪاﻣﺮاد ﻣﻮﻣﻨﻲ
 
دوره 7, شماره 4: زمستان 1394 رابطه خودکارآمدی و عملکرد وظیفه: اثر تعدیلی عزت نفس سازمانی چکیده
علی مهداد, حسن خردمند مشعل, افسانه تاجیک
 
دوره 8, شماره 2: تابستان 1395 رابطه سازه هاي تعهد مربوط به كار با بازنشستگي داوطلبانه و تمايل به ترك شغل چکیده
هاجر براتی, حمیدرضا عریضی
 
دوره 7, شماره 3: پاییز1394 رابطه سازه‌هاي تعهد مربوط به كار با بازنشستگي داوطلبانه و تمايل به ترك شغل چکیده   PDF
حمیدرضا عریضی, هاجر براتی
 
دوره 7, شماره 2: تابستان 1394 رابطه سبک رهبری خدمتگزار و یادگیری سازمانی با اشتیاق شغلی معلمان مدارس استثنایی چکیده   PDF
الهه کردی, ناصر ناستی زایی
 
شماره 18: بهار 1393 رابطه سبک رهبری خدمتگزار و یادگیری سازمانی با اشتیاق شغلی معلمان مدارس استثنایی چکیده
الهه کردی, ناصر ناستی زایی
 
شماره 16: پاییز 1392 رابطه سبک‏هاي دلبستگي و خودشکوفايي در شاغلين روان‌درمانگر شهر تهران چکیده   PDF
ﻓﺎﻃﻤﻪ تاج, تقی پورابراهیم, ﻣﻨﺼﻮره اﻟﺴﺎدات ﺻﺎدﻗﻲ, ابوالقاسم خوش کنش
 
شماره 9: زمستان 1390 رابطه سختروئی با ميزان کمرویی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف چکیده   PDF
طیبه منتظر غیب, قدسی احقر
 
شماره 19: تابستان 1393 رابطه سرسختی روانشناختی و تعارض کار- خانواده با توجه به نقش میانجی بهزیستی روانی در قالب استرس شغلی چکیده   PDF
شبنم جوانمرد, حمیدرضا عریضی, ابوالقاسم نوری
 
126 - 150 (218) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>