عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
شماره 12: پاییز 1391 بررسی ویژگیهای روانسنجی آزمون تیپهای شخصیتی نهگانه (انیگرام) چکیده   PDF
سیمین حسینیان, پریسا عظیمی پور, ابوالفضل کرمی, سیده منور یزدی, قاسم کشاورز گرامی
 
دوره 8, شماره 2: تابستان 1395 بررسی کفایت شاخص‌های روانسنجی مقیاس بهزیستی کارکن چکیده   PDF
نوری کعب عمیر, فاطمه شنبدی, سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی
 
شماره 14: بهار 1392 بنياد پداگوژي بازي‌هاي بومي و محلي ايراني و اهميت آنها در گسترش ابعاد جسماني و رواني دانش‌آموزان دوره ابتدايي چکیده   PDF
میترا روحی دهکردی
 
شماره 8: پاییز 1390 تأثير آموزش مشاوره گروهي به سبک سايکودرام (روان نمايشگري) بر بازخورد سازماني و سازگاري شغلي ميان کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اصفهان چکیده   PDF
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﺎدﻗﻴﺎن, ﻋﺬرا اﻋﺘﻤﺎدي
 
شماره 8: پاییز 1390 تأثير شرکت در نشستهاي شغلي رشد- محور بر رضايت شغلي و سرزندگي کارکنان چکیده   PDF
رﺿـــﻮان ﺳـــﻌﺎدت, ﻣﺤﻤﺪرﺿـــﺎ ﻋﺎﺑـــﺪي
 
شماره 4: پاییز1389 تأثير مشاوره شغلي به شيوه سازگاري شغلي ديويس بر كاهش خستگي عاطفي كاركنان زن دانشگاه آزاد اسلامي چکیده   PDF
منیژه احیا کننده
 
شماره 13: زمستان 1391 تأثير مشاوره گروهی مسير شغلي به سبک رويکرد تصادفي برنامه‌ريزي‌شده بر پرورش مهارت‌هاي آمادگی فرصتیابی حرفهای دانشجويان دانشگاه اصفهان چکیده   PDF
ﻟﻌﻴﺎ دﻳﻦدوﺳﺖ, ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺎﺑﺪي, ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻬﺮاﻣﻲ
 
شماره 17: زمستان 1392 تأثیر رغبت‌های شغلی شخصیتی بر گرایش کارآفرینانه جویندگان کار ساکن شهر تهران چکیده   PDF
رﻋﻨﺎ ﺑﺨﺘﻴﺎري, ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺣـﺴﻴﻨﻴﺎن, ﺳـﻴﺪه ﻣﻨـﻮر ﻳﺰدي
 
دوره 8, شماره 2: تابستان 1395 تأثیر سرمایه‌های روان‌شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجی‌گری بهزیستی حرفه‌ای و تعدیل‌گری هوش معنوی شغلی چکیده   PDF
مرجان شمسی, عبدالزهرا نعامی
 
دوره 8, شماره 4: زمستان 1395 تاثیر بی عدالتی ادراک شده بر تجارب اوج: شواهدی از دو مطالعه مستقل شبه آزمایشی چکیده
Mohsen Golparvar, Fahimeh Abdoli
 
شماره 7: تابستان 1390 تاثیر مشاوره گروهی و کتاب درمانی بر کاهش فرسودگی شغلی زنان کتابداران دانشگاهی نصرت ریاحی نیا چکیده   PDF
ﻧﺼﺮت رﻳﺎﺣﻲ ﻧﻴﺎ
 
دوره 6, شماره 21: زمستان 1393 تبیین رابطه تحقق قرارداد روان‌شناختی ادراک شده (PPCF) با سلامت روانی و قصد جابجایی بر پایه مدل JD-R چکیده   PDF
مهدی وفایی زاده, محمود ابوالقاسمی, محمد قهرمانی
 
دوره 6, شماره 20: پاییز 1393 تبیین رابطه عملکرد وظیفه و رفتارهای شهروندی براساس نقش تعدیل‌کننده سلامت روان‌شناختی چکیده   PDF
علی مهداد, محسن گل پرور, پریا الله پناه, اصغر آقایی
 
شماره 20: پاییز 1393 تبیین رابطه عملکرد وظیفه و رفتارهای شهروندی براساس نقش تعدیل‌کننده سلامت روان‌شناختیExplaining the Relationship between Task Performance and Citizenship ‎Behaviors on the Basis of Moderating Role of Psychological Health چکیده   PDF
علی ‏ مهداد علی ‏ مهداد, محسن گل پرور محسن گل پرور, پریا الله پناه, اصغر اقایی
 
شماره 17: زمستان 1392 تحليل عاملي تاييدي نسخة تجديدنظر شدة فهرست تنيدگي شغلي در اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی چکیده   PDF
اﻣﻴﺪ ﺷﻜﺮي, اﻋﻈﻢ ﺻﺎدﻗﻲ وزﻳﻦ, ﻓﺎﻃﻤﻪ باقریان, ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮرﺷﻬﺮﻳﺎر, اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ آزادي
 
دوره 6, شماره 20: پاییز 1393 تحلیل مدل معادلات ساختاری دیدگاه اعضای هیئت علمی درباره مسئولیت اجتماعی چکیده   PDF
محمد حسنی, ابوالفضل قاسم زاده, مریم سامری, ابراهیم جدی
 
شماره 20: پاییز 1393 تحلیل مدل معادلات ساختاری دیدگاه اعضای هیئت علمی درباره مسئولیت اجتماعی Analysis of Structural Equation Modeling From Faculty ‎Approaches about Social Responsibility چکیده   PDF
محمد حسنی, ابوالفضل قاسم زاده, مریم سامری, ابراهیم جدی
 
دوره 8, شماره 3 (1395): پاییز 1395 تدوین ابزار سنجش سطح تعادل کار- زندگی و بررسی وضعیت این مفهوم بر اساس برخی ویژگیهای فردی و سازمانی؛ موردپژوهی معاونان مدارس شهرستان ورامین چکیده
Mehdi Vafayizadeh
 
شماره 5: زمستان 1389 رابطة بین هوش هیجانی مدیران و یادگیری سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی چکیده   PDF
فتاح ناظم
 
شماره 13: زمستان 1391 رابطه هوش هيجاني با ميزان سختروئي دانشجويان دانشگاه چکیده   PDF
ﻃﻴﺒــﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﻏﻴــﺐ, ﻗﺪﺳــﻲ اﺣﻘـر, ﻣﻬــﻴﻦ ﻛﻴﺨﺎﻧﮋاد
 
شماره 9: زمستان 1390 رابطه ابعاد انگیزش شغلی خودتعیینکنندگی با اشتیاق شغلی در کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان چکیده   PDF
عبدالزهرا نعامی, ﺻﺎﻟﺤﻪ ﭘﻴﺮﻳﺎیی
 
شماره 12: پاییز 1391 رابطه احساس‌انسجام و عزت‌نفس با عملكرد شغلي چکیده   PDF
ﻣﮋﮔﺎن ﻣﻌﻤﺎرﺑﺎﺷﻲ اول, راﺷﻴﻦ ﺻﺒﺮي ﻧﻈﺮزاده, ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪﺧﺪاﺋﻲ
 
شماره 5: زمستان 1389 رابطه ارزش هاي سازماني و اخلاقي و رهبري اخلاق‌مدار با استرس و فرسودگي كاركنان شركت سهامي ذوب آهن چکیده   PDF
 
شماره 13: زمستان 1391 رابطه استرس شغلی با رضایتمندی زناشویی و سلامت روان در پرستاران بیمارستانهای شهر تهران چکیده   PDF
ﻓﺎﻳﺰه ﭘﻴﻤﺎنﭘﺎك, ﻻدن ﻣﻨﺼﻮر, ﻣﻨﺼﻮره اﻟﺴﺎدات ﺻﺎدﻗﻲ, ﺗﻘﻲ ﭘﻮر اﺑﺮاﻫﻴﻢ
 
شماره 10: بهار 1391 رابطه باورهاي كارآمدي جمعي و باورهاي خودكارآمدي با رضايت شغلي دبيرانمرد دوره متوسطه شهر قم چکیده   PDF
جواد عبدلی سلطان احمدی, ﻋﻠﻲ عیسی زادگان, محمد تقی غلامی, حجت محمودی, جواد امانی
 
101 - 125 (194) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>