عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
شماره 16: پاییز 1392 بررسی میزان توجه به مهارت‌های عمومی اشتغال‌زا در محتوای کتب درسی دوره آموزش راهنمایی ایران چکیده   PDF
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻋﻤﺮان, اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻋﻤﺮان, اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻋﻤﺮان, حسین ﭼﻬﺎرﺑﺎﺷﻠﻮ, اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻋﻤﺮان, حسین ﭼﻬﺎرﺑﺎﺷﻠﻮ, اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻋﻤﺮان, اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻋﻤﺮان, اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻋﻤﺮان, حسین ﭼﻬﺎرﺑﺎﺷﻠﻮ, حسین ﭼﻬﺎرﺑﺎﺷﻠﻮ, حسین ﭼﻬﺎرﺑﺎﺷﻠﻮ, اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻋﻤﺮان, حسین ﭼﻬﺎرﺑﺎﺷﻠﻮ, حسین ﭼﻬﺎرﺑﺎﺷﻠﻮ, اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻋﻤﺮان, حسین ﭼﻬﺎرﺑﺎﺷﻠﻮ, اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻋﻤﺮان, حسین ﭼﻬﺎرﺑﺎﺷﻠﻮ, حسین ﭼﻬﺎرﺑﺎﺷﻠﻮ, اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻋﻤﺮان, حسین ﭼﻬﺎرﺑﺎﺷﻠﻮ
 
شماره 18: بهار 1393 بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی شهر تهران چکیده   PDF
زهرا شاملو, نصرت ریاحی نیا, شهناز محمدی
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1394 بررسی میزان فرسودگي شغلي در كتابداران کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی چکیده   PDF
مهدی رحمانی, امیررضا اصنافی, مریم انصاری
 
شماره 11: تابستان 1391 بررسی نقش تعدیلکنندگی رهبری ساختده - ملاحظهکار در رابطه بین جو سازمانی ادراکشده و سبک تفکر سرپرست با ویژگیهای فردی چکیده   PDF
ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻋﺮﻳﻀﻲ, هاجر ﻣﺴﺎح
 
دوره 7, شماره 3: پاییز1394 بررسی نقش تعدیل‌گر حمایت اجتماعی و ارتباط آن با استرس و رضایت شغلی کارکنان منطقه‌ی فراساحلی پارس جنوبی چکیده   PDF
شهناز طباطبایی, سیمین حسینیان, میثم متاجی, اعظم ملکی, مریم بحرینی, زیاد دهقان
 
دوره 7, شماره 3: پاییز1394 بررسی نقش واسطه‌ای جو جهت‌گیری هدف در تعیین اثر هدف‌گذاری بر برخی متغیرهای شغلی در کارکنان یک سازمان خدماتی چکیده   PDF
نجمه خواجه, عبدالزهرا نعامی, مرجان شمسی
 
دوره 6, شماره 21: زمستان 1393 بررسی نقش واسطه‌ای جوجهت‌گیری هدف در تعیین اثر جهت‌گیری هدف در سطح فردی بر عملکرد شغلی و موفقیت شغلی در کارکنان یک سازمان خدماتی چکیده
نجمه خواجه, عبدالزهرا نعامی نعامی, مرجان شمسی
 
دوره 8, شماره 1: بهار 1395 بررسی نیازهای آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حوزه قابلیتهای عام اشتغال-زای مورد انتظار بازار کار با رویکرد کارآفرینی: یافته‌های یک مطالعه آمیخته چکیده   PDF
فاطمه خوشنویسان
 
شماره 12: پاییز 1391 بررسی ویژگیهای روانسنجی آزمون تیپهای شخصیتی نهگانه (انیگرام) چکیده   PDF
سیمین حسینیان, پریسا عظیمی پور, ابوالفضل کرمی, سیده منور یزدی, قاسم کشاورز گرامی
 
دوره 8, شماره 2: تابستان 1395 بررسی کفایت شاخص‌های روانسنجی مقیاس بهزیستی کارکن چکیده   PDF
نوری کعب عمیر, فاطمه شنبدی, سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی
 
شماره 14: بهار 1392 بنياد پداگوژي بازي‌هاي بومي و محلي ايراني و اهميت آنها در گسترش ابعاد جسماني و رواني دانش‌آموزان دوره ابتدايي چکیده   PDF
میترا روحی دهکردی
 
شماره 8: پاییز 1390 تأثير آموزش مشاوره گروهي به سبک سايکودرام (روان نمايشگري) بر بازخورد سازماني و سازگاري شغلي ميان کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اصفهان چکیده   PDF
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﺎدﻗﻴﺎن, ﻋﺬرا اﻋﺘﻤﺎدي
 
شماره 8: پاییز 1390 تأثير شرکت در نشستهاي شغلي رشد- محور بر رضايت شغلي و سرزندگي کارکنان چکیده   PDF
رﺿـــﻮان ﺳـــﻌﺎدت, ﻣﺤﻤﺪرﺿـــﺎ ﻋﺎﺑـــﺪي
 
شماره 4: پاییز1389 تأثير مشاوره شغلي به شيوه سازگاري شغلي ديويس بر كاهش خستگي عاطفي كاركنان زن دانشگاه آزاد اسلامي چکیده   PDF
منیژه احیا کننده
 
شماره 13: زمستان 1391 تأثير مشاوره گروهی مسير شغلي به سبک رويکرد تصادفي برنامه‌ريزي‌شده بر پرورش مهارت‌هاي آمادگی فرصتیابی حرفهای دانشجويان دانشگاه اصفهان چکیده   PDF
ﻟﻌﻴﺎ دﻳﻦدوﺳﺖ, ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺎﺑﺪي, ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻬﺮاﻣﻲ
 
شماره 17: زمستان 1392 تأثیر رغبت‌های شغلی شخصیتی بر گرایش کارآفرینانه جویندگان کار ساکن شهر تهران چکیده   PDF
رﻋﻨﺎ ﺑﺨﺘﻴﺎري, ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺣـﺴﻴﻨﻴﺎن, ﺳـﻴﺪه ﻣﻨـﻮر ﻳﺰدي
 
دوره 8, شماره 2: تابستان 1395 تأثیر سرمایه‌های روان‌شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجی‌گری بهزیستی حرفه‌ای و تعدیل‌گری هوش معنوی شغلی چکیده   PDF
مرجان شمسی, عبدالزهرا نعامی
 
دوره 8, شماره 4: زمستان 1395 تاثیر بی عدالتی ادراک شده بر تجارب اوج: شواهدی از دو مطالعه مستقل شبه آزمایشی چکیده
Mohsen Golparvar, Fahimeh Abdoli
 
شماره 7: تابستان 1390 تاثیر مشاوره گروهی و کتاب درمانی بر کاهش فرسودگی شغلی زنان کتابداران دانشگاهی نصرت ریاحی نیا چکیده   PDF
ﻧﺼﺮت رﻳﺎﺣﻲ ﻧﻴﺎ
 
دوره 6, شماره 21: زمستان 1393 تبیین رابطه تحقق قرارداد روان‌شناختی ادراک شده (PPCF) با سلامت روانی و قصد جابجایی بر پایه مدل JD-R چکیده   PDF
مهدی وفایی زاده, محمود ابوالقاسمی, محمد قهرمانی
 
دوره 6, شماره 20: پاییز 1393 تبیین رابطه عملکرد وظیفه و رفتارهای شهروندی براساس نقش تعدیل‌کننده سلامت روان‌شناختی چکیده   PDF
علی مهداد, محسن گل پرور, پریا الله پناه, اصغر آقایی
 
شماره 20: پاییز 1393 تبیین رابطه عملکرد وظیفه و رفتارهای شهروندی براساس نقش تعدیل‌کننده سلامت روان‌شناختیExplaining the Relationship between Task Performance and Citizenship ‎Behaviors on the Basis of Moderating Role of Psychological Health چکیده   PDF
علی ‏ مهداد علی ‏ مهداد, محسن گل پرور محسن گل پرور, پریا الله پناه, اصغر اقایی
 
شماره 17: زمستان 1392 تحليل عاملي تاييدي نسخة تجديدنظر شدة فهرست تنيدگي شغلي در اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی چکیده   PDF
اﻣﻴﺪ ﺷﻜﺮي, اﻋﻈﻢ ﺻﺎدﻗﻲ وزﻳﻦ, ﻓﺎﻃﻤﻪ باقریان, ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮرﺷﻬﺮﻳﺎر, اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ آزادي
 
دوره 6, شماره 20: پاییز 1393 تحلیل مدل معادلات ساختاری دیدگاه اعضای هیئت علمی درباره مسئولیت اجتماعی چکیده   PDF
محمد حسنی, ابوالفضل قاسم زاده, مریم سامری, ابراهیم جدی
 
شماره 20: پاییز 1393 تحلیل مدل معادلات ساختاری دیدگاه اعضای هیئت علمی درباره مسئولیت اجتماعی Analysis of Structural Equation Modeling From Faculty ‎Approaches about Social Responsibility چکیده   PDF
محمد حسنی, ابوالفضل قاسم زاده, مریم سامری, ابراهیم جدی
 
101 - 125 (218) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>