عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
شماره 9: زمستان 1390 بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی در میان کارکنان دانشگاه شهید بهشتی چکیده   PDF
ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻃﺒﺮﺳـﺎ, ﻣﺤﻤـﺪ ﻳﺰداﻧـﻲ زﻳـﺎرت, ﺣﺎﻣـﺪ رﺋﻴﺴﻲ, اسدالله ﻃﺎﻫﺮي
 
دوره 6, شماره 21: زمستان 1393 بررسی رابطه بین سخت‌رویی و رضایت شغلی کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد چکیده   PDF
آراس رسولی, سيمين حسينيان, افسانه تاجیک
 
شماره 17: زمستان 1392 بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با سازگاری شغلی و اعتماد سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه چکیده   PDF
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻨﻲ, اﻣﻴﻦ ﺑﺪﻟﻴﺎن
 
شماره 10: بهار 1391 بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعارض کار-خانواده با عملکرد شغلی کارکنان مرد متاهل چکیده   PDF
ﮔﻴﺘﺎ ﻧﻌﻴﻤﻲ, ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺮي, ﺑﺎﻗﺮ ﺛﻨﺎﻳﻲذاﻛﺮ
 
شماره 7: تابستان 1390 بررسی رابطه رضایت زناشویی و رضایت شغلی در کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان تهران چکیده   PDF
طیبه زندی پور, ﻣﻬﺮآور مومنی جاوید
 
دوره 6, شماره 21: زمستان 1393 بررسی رابطه رهبری هوشمند و بهداشت روانی دبیران با تعدیل‌گری مدیریت استرس شغلی در مدارس متوسطه دوم شهر خرم‌آباد چکیده   PDF
طاهره محمدی, سعید فرح‌بخش
 
شماره 19: تابستان 1393 بررسی رابطه سازگاری زناشویی با استرس شغلی دبیران متاهل آموزش و پرورش شهرستان شبستر چکیده   PDF
عبدالله شفیع آبادی, پریوش وکیلی, یعقوب نیکوکار
 
دوره 9, شماره 30 (1396): دوره 9، شماره 30، بهار 1396 بررسی رابطه سبک رهبری با فرهنگ‌سازمانی و نقش آن در خودکارآمدی و اشتیاق کاری کارکنان دانشگاه شهید بهشتی چکیده
مهدی رستمی, علی آقازیارتی, ابوالقاسم خوش کنش, سمیه ملک شیخی
 
شماره 19: تابستان 1393 بررسی رابطه سرمایه روان‌شناختی و خودافشایی هیجانی با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی چکیده   PDF
طاهره محبوبی, سید بهاءالدین کریمی
 
شماره 12: پاییز 1391 بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی کارکنان شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور چکیده   PDF
اﺑﺎﺻﻠﺖ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ, پژمان نیری
 
شماره 16: پاییز 1392 بررسی رابطه علی تطابق در محیط کار با رفتارهای مدنی سازمانی و رفتارهای ضدتولید در محیط کار با میانجی‌گری انگیزش شغلی چکیده   PDF
ﻋﺒﺪاﻟﺰﻫﺮا ﻧﻌـﺎﻣﻲ, ﺳـﻴﺪ اﺳـﻤﺎﻋﻴﻞ ﻫﺎﺷـﻤﻲ ﺷـﻴﺦ ﺷـﺒﺎﻧﻲ, ﻓﺮﻳـﺪه اﻧﺼﺎﻓﺪاران
 
دوره 7, شماره 2: تابستان 1394 بررسی رابطه ولی– فرزندی و اختلالات برون نمود در کودکان با مادر شاغل و غیر شاغل چکیده   PDF
آناهیتا خدابخشی کولایی, شهرزاد حسنی, محمدرضا فلسفی نژاد
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1394 بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی (NEO-FFI) با تعارض و تسهیل شغلی ـ خانواد گی در بین دبیران متوسطه عمومی منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران چکیده   PDF
علیرضا محمدی آریا, ابوالقاسم خوش کنش, جمشید جراره, حسن اسدزاده, نسرین جوشقانی
 
شماره 15: تابستان 1392 بررسی ساختار عاملی و پایایی پرسش نامه ارزشهای فرهنگی سازمان چکیده   PDF
روح اﷲ ﻣﻨﺼﻮري ﺳﭙﻬﺮ, ﺣﻮرا ﻣﻄﻴﻌﻲ, ﺟﻮاد ﺷـﻜﺮرﻳﺰ, وﺣﻴﺪ ﻧﺠﺎﺗﻲ
 
دوره 8, شماره 4: زمستان 1395 بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس نگرش های مسیر شغلی بی مرز چکیده
راضیه امینی شلمزاری, پریسا نیلفروشان
 
شماره 12: پاییز 1391 بررسی فرهنگ سازمانی (مدل کویین) با امکانپذیری استقرار مدیریت دانش در شرکت انتقال گاز ایران چکیده   PDF
ﻣﺮوارﻳﺪ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺳﻴﺎه ﺧﺎﻟﻪ ﺳﺮ, ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ ﻗﻴـﻮﻣﻲ, ﻧـﺮﮔﺲ ﺣﺴﻦ ﻣﺮادي
 
شماره 12: پاییز 1391 بررسی مفهوم و مولفههای نظریه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست و ساخت ابزاری برای سنجش آن در بین معلمان زن منطقه 15 تهران در سال تحصیلی 1390-1389 چکیده   PDF
ﻟﻴﻼ ﺷﻬﺮاﺑﻲ ﻓﺮاﻫﺎنی
 
شماره 14: بهار 1392 بررسی مهارتهای حرفهای و عملی مدرسان مراکز تربیت معلم از دیدگاه مدیران، مدرسان و دانشجویان چکیده   PDF
ﻓﺮزاﻧﻪ ﺳﺎدات ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن ﺣﻴﺪري
 
شماره 16: پاییز 1392 بررسی میزان توجه به مهارت‌های عمومی اشتغال‌زا در محتوای کتب درسی دوره آموزش راهنمایی ایران چکیده   PDF
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻋﻤﺮان, اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻋﻤﺮان, اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻋﻤﺮان, حسین ﭼﻬﺎرﺑﺎﺷﻠﻮ, اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻋﻤﺮان, حسین ﭼﻬﺎرﺑﺎﺷﻠﻮ, اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻋﻤﺮان, اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻋﻤﺮان, اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻋﻤﺮان, حسین ﭼﻬﺎرﺑﺎﺷﻠﻮ, حسین ﭼﻬﺎرﺑﺎﺷﻠﻮ, حسین ﭼﻬﺎرﺑﺎﺷﻠﻮ, اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻋﻤﺮان, حسین ﭼﻬﺎرﺑﺎﺷﻠﻮ, حسین ﭼﻬﺎرﺑﺎﺷﻠﻮ, اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻋﻤﺮان, حسین ﭼﻬﺎرﺑﺎﺷﻠﻮ, اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻋﻤﺮان, حسین ﭼﻬﺎرﺑﺎﺷﻠﻮ, حسین ﭼﻬﺎرﺑﺎﺷﻠﻮ, اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻋﻤﺮان, حسین ﭼﻬﺎرﺑﺎﺷﻠﻮ
 
شماره 18: بهار 1393 بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی شهر تهران چکیده   PDF
زهرا شاملو, نصرت ریاحی نیا, شهناز محمدی
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1394 بررسی میزان فرسودگي شغلي در كتابداران کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی چکیده   PDF
مهدی رحمانی, امیررضا اصنافی, مریم انصاری
 
شماره 11: تابستان 1391 بررسی نقش تعدیلکنندگی رهبری ساختده - ملاحظهکار در رابطه بین جو سازمانی ادراکشده و سبک تفکر سرپرست با ویژگیهای فردی چکیده   PDF
ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻋﺮﻳﻀﻲ, هاجر ﻣﺴﺎح
 
دوره 7, شماره 3: پاییز1394 بررسی نقش تعدیل‌گر حمایت اجتماعی و ارتباط آن با استرس و رضایت شغلی کارکنان منطقه‌ی فراساحلی پارس جنوبی چکیده   PDF
شهناز طباطبایی, سیمین حسینیان, میثم متاجی, اعظم ملکی, مریم بحرینی, زیاد دهقان
 
دوره 7, شماره 3: پاییز1394 بررسی نقش واسطه‌ای جو جهت‌گیری هدف در تعیین اثر هدف‌گذاری بر برخی متغیرهای شغلی در کارکنان یک سازمان خدماتی چکیده   PDF
نجمه خواجه, عبدالزهرا نعامی, مرجان شمسی
 
دوره 8, شماره 1: بهار 1395 بررسی نیازهای آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حوزه قابلیتهای عام اشتغال-زای مورد انتظار بازار کار با رویکرد کارآفرینی: یافته‌های یک مطالعه آمیخته چکیده   PDF
فاطمه خوشنویسان
 
76 - 100 (194) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>