عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
شماره 2: بهار1387 بررسي ميزان فرسودگي شغلي و عوامل مؤثر بر آن در بين اساتيد دانشگاه اصفهان چکیده   PDF
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻬﺮامي, ﺳﻤﺎﻧﻪ مختاری
 
شماره 10: بهار 1391 بررسي نقش سبك‌هاي دلبستگي، هوش هيجاني و استرس شغلي بر رضايت شغلي دبيران مقطع متوسطه شهر مشهد در سال تحصيلي 90-1389 چکیده   PDF
ام اﻟﺒﻨﻴﻦ ﻛﺮﻳﻤﻲ, ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﻛﻴﻤﻴﺎﻳﻲ, ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻬﺪﻳﺎن
 
دوره 6, شماره 20: پاییز 1393 بررسي نقش واسطه‌اي الزامات شغلي و فرسودگي عاطفي در رفتار غيرشهروندي ميان مشتري و کارمند چکیده   PDF
حمید عبودی, سیدمحسن علامه, فرشته کاظمیان
 
شماره 20: پاییز 1393 بررسي نقش واسطه‌اي الزامات شغلي و فرسودگي عاطفي در رفتار غيرشهروندي ميان ‏مشتري و کارمند ‏The Mediating Role of Job Demands and Emotional Exhaustion ‎between Customer and Employee Incivility چکیده   PDF
سیدمحسن علامه, حمید عبودی, فرشته کاظمیان
 
شماره 13: زمستان 1391 بررسي کاربرد سبک های مکانیزم دفاعی در سنجش فرسودگی شغلی کارکنان هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران چکیده   PDF
ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺴﺎدات ﺳﭙﻴﺪه دم, یوسف کریمی
 
شماره 14: بهار 1392 بررسی اثربخشي آموزش مهارتهاي جستجوي شغلي بهروش «کلوپ شغلي» بر اضطراب و درماندگي شغلي دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران چکیده   PDF
رﺣﻤﺎن ﻣﻬﺪي ﻧﮋاد ﻗﻮﺷﭽﻲ, اﻣﻴـﺮ ﭘﻨـﺎه ﻋﻠـﻲ, ﺟـﻮاد ﻋﺒـﺪﻟﻲ ﺳـﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪي, ﻫﻴﻮا ﻣﺤﻤﻮدي, اسماعیل اﺳﺪﭘﻮر
 
شماره 4: پاییز1389 بررسی اثربخشی برنامه درسی کارآفرینی شاخه کاردانش آموزش متوسطه چکیده   PDF
محبوبه عارفی, کوروش فتحی واجارگاه, سعیده نساج
 
شماره 14: بهار 1392 بررسی اثربخشی دورههای آموزش عمومی بورس اوراق بهادار تهران در ارتقا دانش مالی و فرهنگسازی شرکتکنندگان چکیده   PDF
ﻛﻤﺎل دراﻧﻲ, ﻏﻼم رﺿﺎ ﺑﻴﺪﮔﻠﻲ اﺳﻼﻣﻲ, ﻃﺎﻫﺮه ﮔﻮﻫﺮي ﻧﺎدر
 
دوره 8, شماره 4: زمستان 1395 بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر شیوه تحلیل ارتباط محاوره‌ای برن (TA) بر سازگاری شغلی و تعهد سازمانی کارکنان پتروشیمی بیستون چکیده
Ayoub moradi, Abdollah Shafiabadi, Hosein Salimi
 
دوره 7, شماره 2: تابستان 1394 بررسی اثرعلّی مشارکت در تصمیم‌گیری بر تعهد و رضایت شغلی: آزمون نقش میانجی ویژگی‌های شغلی و عملکرد در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه چکیده   PDF
رقیه خضرلو, محمد حسنی, علیرضا قلعه ای, ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی
 
شماره 8: پاییز 1390 بررسی ارتباط بین سلامت عمومی و نوبت‌کاری در کارکنان کارخانه تهران سفالین ورامین چکیده   PDF
شهناز ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ, رﺿﺎ زﻳﺎري, محبوبه ﺣﺎﺟﻴﺎن
 
دوره 8, شماره 4: زمستان 1395 بررسی ارتباط سرمایه روان شناختی با شادکامی ذهنی و عملکرد جنسی پرستاران زن بیمارستان های دولتی شهر قزوین چکیده   Remote
سارا طاهری
 
شماره 7: تابستان 1390 بررسی اعتبار و پایایی مقیاس چهار عاملی عدالت سازمانی چکیده   PDF
ﺳﻴﺪاﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺷﻴﺦ ﺷﺒﺎﻧﻲ, ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ رﺟﺒﻲ
 
دوره 6, شماره 20: پاییز 1393 بررسی تاثیر قابلیت احساسی سازمان بر یادگیری سازمانی مطالعه موردی: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران چکیده   PDF
مهدی تاجیک, علی محمدی
 
شماره 20: پاییز 1393 بررسی تاثیر قابلیت احساسی سازمان بر یادگیری سازمانیمطالعه موردی: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایرانEffect of Emotional Capability of or Ganization on Organizational Learning چکیده   PDF
مهدی تاجی, علی محمدی
 
دوره 7, شماره 4: زمستان 1394 بررسی تاثیر مالکیت روان‌شناختی بر عملکرد شغلی کارکنان صنعت هوانوردی چکیده   PDF
ahmad ali rohollahi
 
شماره 8: پاییز 1390 بررسی تاثیر منبع کنترل در فرسودگی شغلی آموزشیاران زن نهضت سوادآموزی شهر تهران چکیده   PDF
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ, زﻫﺮا آراﺳﺘﻪ ﻧﻈﺮ, ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﻌﻤﺎر
 
دوره 6, شماره 20: پاییز 1393 بررسی رابطة خودپنداره، کیفیت زندگی و سلامت روانی مربیان مهدکودک استان تهران چکیده   PDF
سیمین حسینیان, سوگند قاسم زاده, زهره انوشه, آراس رسولی
 
شماره 20: پاییز 1393 بررسی رابطة خودپنداره، کیفیت زندگی و سلامت روانی مربیان مهدکودک استان تهران*‏Investigate Relation of Self-Concept, Quality of Life and Mental‎ Health in Kindergarten’ Teachers Tehran‏ ‏ چکیده   PDF
ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن, ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻗﺎﺳﻢ زاده, زﻫﺮه اﻧﻮﺷـﻪ, آراس رﺳﻮﻟﻲ
 
دوره 7, شماره 3: پاییز1394 بررسی رابطه ابعاد موانع سازمانی با ابعاد انگیزش شغلی خودتعیین‌کنندگی چکیده   PDF
نوری کعب عمیر, نگار جهاندیده, سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1394 بررسی رابطه بین ادراک سیاست‌های سازمانی با خودکارآمدی شغلی و دلبستگی شغلی چکیده   PDF
سیدبهاالدین کریمی, اکبر سلطانی اکبر سلطانی, رامين نوظهوري, فیروز محمودی
 
دوره 8, شماره 3 (1395): پاییز 1395 بررسی رابطه بین اهمال‌کاری شغلی با وسواس و هوش هیجانی در کارمندان دانشگاه‌های علوم تحقیقات، آزاد و پیام نور ایلام چکیده
محمود حقانی, قباد بهامین, عبدالعباس محمدی
 
شماره 15: تابستان 1392 بررسی رابطه بین جو سازمانی با روحیه کارآفرینی (مورد شرکت “ایران خودرو دیزل”) چکیده   PDF
آیت الله سعادت طلب, مهرزاد علیمردانی, احمد فتح الهی
 
دوره 7, شماره 2: تابستان 1394 بررسی رابطه بین حالت‌های مثبت روان‌شناختی با رضایتمندی شغلی در مدرسان چکیده   PDF
رحمان عزیزی, لقمان احمدی پور, سید بهاالدین کریمی
 
شماره 19: تابستان 1393 بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و تنبلی اجتماعی کارکنان چکیده   PDF
فاطمه محمدحسین پور, حسین اسکندری, عباس عباس پور
 
51 - 75 (194) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>