palette
عناوین مقالات

شماره عنوان مقاله
شماره 11، تابستان 1391 بررسي رابطه هوش هيجاني و مؤلفههاي آن با فرسودگي شغلي کارکنان متأهل دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان description چکیده file_download PDF
( ﻣﻨﻴﮋه اﺣﻴﺎءﻛﻨﻨﺪه, ﻋﺒﺪاﷲ ﺷﻔﻴﻊ آﺑﺎدي, ﻣﻨﺼﻮر ﺳﻮداﻧﻲ )
شماره 11، تابستان 1391 بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيت با تعارض كار – خانواده در معلمان منطقه 5 تهران description چکیده file_download PDF
( آﻧﺎﻫﻴﺘﺎ خدابخشی کولایی, ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺷﻴﺨﻲ, ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ازﺧﻮش )
شماره 14، بهار 1392 بررسي رابطه ويژگيهاي شغل و رضایت شغلی در كاركنان پالايشگاه نفت شيراز description چکیده file_download PDF
( ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ رﺟﺒﻲ )
دوره 8، شماره 2، تابستان 1395 بررسي سودمندي هوش‌هيجاني در سازه­آرايي مسير تحصيلي-شغلي دانش آموزان اول دبيرستان description چکیده file_download PDF file_download PDF
( محمدرضا عابدی, مهدی اکبرزاده, عبد الله شفیع آبادی, پریسا نیلفروشان, ابوالقاسم عیسی مراد رودبنه )
شماره 2، بهار1387 بررسي علل فرسودگي شغلي معلمان مقطع ابتدايي اصفهان description چکیده file_download PDF
( ﻋﺬرا اﻋﺘﻤﺎدي, منیژه فقیه )
شماره 9، زمستان 1390 بررسي مقايسهاي استرس شغلي دبيران تربيت بدني مدارس دولتي راهنمايي description چکیده file_download PDF
( ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﭘﻮرﻗـﺎز, ﻣﻬـﻴﻦ ﻛﻴﺨـﺎﻧﮋاد, اﻛﺒـﺮ ﻓﺮﺟﻲ ارﻣﻜﻲ )
شماره 2، بهار1387 بررسي ميزان فرسودگي شغلي و عوامل مؤثر بر آن در بين اساتيد دانشگاه اصفهان description چکیده file_download PDF
( ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻬﺮامي, ﺳﻤﺎﻧﻪ مختاری )
شماره 10، بهار 1391 بررسي نقش سبك‌هاي دلبستگي، هوش هيجاني و استرس شغلي بر رضايت شغلي دبيران مقطع متوسطه شهر مشهد در سال تحصيلي 90-1389 description چکیده file_download PDF
( ام اﻟﺒﻨﻴﻦ ﻛﺮﻳﻤﻲ, ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﻛﻴﻤﻴﺎﻳﻲ, ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻬﺪﻳﺎن )
دوره 7، شماره 4، زمستان 1394 بررسي نقش واسطه‌اي الزامات شغلي و فرسودگي عاطفي در رفتار غيرشهروندي ميان مشتري و کارمند description چکیده
( حميد عبودي, سيد محسن علّامه, فرشته كاظميان )
دوره 6، شماره 20، پاییز 1393 بررسي نقش واسطه‌اي الزامات شغلي و فرسودگي عاطفي در رفتار غيرشهروندي ميان مشتري و کارمند description چکیده file_download PDF
( حمید عبودی, سیدمحسن علامه, فرشته کاظمیان )
شماره 20، پاییز 1393 بررسي نقش واسطه‌اي الزامات شغلي و فرسودگي عاطفي در رفتار غيرشهروندي ميان ‏مشتري و کارمند ‏The Mediating Role of Job Demands and Emotional Exhaustion ‎between Customer and Employee Incivility description چکیده file_download PDF
( سیدمحسن علامه, حمید عبودی, فرشته کاظمیان )
شماره 13، زمستان 1391 بررسي کاربرد سبک های مکانیزم دفاعی در سنجش فرسودگی شغلی کارکنان هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران description چکیده file_download PDF
( ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺴﺎدات ﺳﭙﻴﺪه دم, یوسف کریمی )
شماره 14، بهار 1392 بررسی اثربخشي آموزش مهارتهاي جستجوي شغلي بهروش «کلوپ شغلي» بر اضطراب و درماندگي شغلي دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران description چکیده file_download PDF
( رﺣﻤﺎن ﻣﻬﺪي ﻧﮋاد ﻗﻮﺷﭽﻲ, اﻣﻴـﺮ ﭘﻨـﺎه ﻋﻠـﻲ, ﺟـﻮاد ﻋﺒـﺪﻟﻲ ﺳـﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪي, ﻫﻴﻮا ﻣﺤﻤﻮدي, اسماعیل اﺳﺪﭘﻮر )
شماره 4، پاییز1389 بررسی اثربخشی برنامه درسی کارآفرینی شاخه کاردانش آموزش متوسطه description چکیده file_download PDF
( محبوبه عارفی, کوروش فتحی واجارگاه, سعیده نساج )
شماره 14، بهار 1392 بررسی اثربخشی دورههای آموزش عمومی بورس اوراق بهادار تهران در ارتقا دانش مالی و فرهنگسازی شرکتکنندگان description چکیده file_download PDF
( ﻛﻤﺎل دراﻧﻲ, ﻏﻼم رﺿﺎ ﺑﻴﺪﮔﻠﻲ اﺳﻼﻣﻲ, ﻃﺎﻫﺮه ﮔﻮﻫﺮي ﻧﺎدر )
دوره 8، شماره 4، زمستان 1395 بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر شیوه تحلیل ارتباط محاوره‌ای برن (TA) بر سازگاری شغلی و تعهد سازمانی کارکنان پتروشیمی بیستون description چکیده
( Ayoub moradi, Abdollah Shafiabadi, Hosein Salimi )
دوره 7، شماره 2، تابستان 1394 بررسی اثرعلّی مشارکت در تصمیم‌گیری بر تعهد و رضایت شغلی: آزمون نقش میانجی ویژگی‌های شغلی و عملکرد در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه description چکیده file_download PDF
( رقیه خضرلو, محمد حسنی, علیرضا قلعه ای, ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی )
شماره 8، پاییز 1390 بررسی ارتباط بین سلامت عمومی و نوبت‌کاری در کارکنان کارخانه تهران سفالین ورامین description چکیده file_download PDF
( شهناز ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ, رﺿﺎ زﻳﺎري, محبوبه ﺣﺎﺟﻴﺎن )
دوره 8، شماره 4، زمستان 1395 بررسی ارتباط سرمایه روان شناختی با شادکامی ذهنی و عملکرد جنسی پرستاران زن بیمارستان های دولتی شهر قزوین description چکیده file_download Remote
( سارا طاهری )
شماره 7، تابستان 1390 بررسی اعتبار و پایایی مقیاس چهار عاملی عدالت سازمانی description چکیده file_download PDF
( ﺳﻴﺪاﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺷﻴﺦ ﺷﺒﺎﻧﻲ, ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ رﺟﺒﻲ )
دوره 6، شماره 20، پاییز 1393 بررسی تاثیر قابلیت احساسی سازمان بر یادگیری سازمانی مطالعه موردی: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران description چکیده file_download PDF
( مهدی تاجیک, علی محمدی )
شماره 20، پاییز 1393 بررسی تاثیر قابلیت احساسی سازمان بر یادگیری سازمانیمطالعه موردی: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایرانEffect of Emotional Capability of or Ganization on Organizational Learning description چکیده file_download PDF
( مهدی تاجی, علی محمدی )
دوره 7، شماره 4، زمستان 1394 بررسی تاثیر مالکیت روان‌شناختی بر عملکرد شغلی کارکنان صنعت هوانوردی description چکیده file_download PDF
( ahmad ali rohollahi )
شماره 8، پاییز 1390 بررسی تاثیر منبع کنترل در فرسودگی شغلی آموزشیاران زن نهضت سوادآموزی شهر تهران description چکیده file_download PDF
( ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ, زﻫﺮا آراﺳﺘﻪ ﻧﻈﺮ, ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﻌﻤﺎر )
دوره 6، شماره 20، پاییز 1393 بررسی رابطة خودپنداره، کیفیت زندگی و سلامت روانی مربیان مهدکودک استان تهران description چکیده file_download PDF
( سیمین حسینیان, سوگند قاسم زاده, زهره انوشه, آراس رسولی )
51 - 75 (220)